ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดทำแผนที่โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร : 10000000-4087

สํานักการโยธา : (2563)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายปกรณ์ ศรีวรรณา 02 2032565

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินเชื่อมโครงข่ายถนน ปรับปรุงหรือขยายช่องการจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนและมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการจำนวน 3 เส้นทาง

10140000/10140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการโครงการในปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 เส้นทาง และมีการจัดทำแผนที่โครงการ โดยระบุความสำคัญ/เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

จำนวน 3 เส้นทาง 1. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน sta 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ 3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย - จัดทำแผนที่โครงการ โดยระบุความสำคัญ/เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-09-30)

75.00

30/9/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย สัญญาเลขที่ สนย.24/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 (2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ สัญญาเลขที่ สนย.25/2563 ลว. 24 ก.ย. 63 (3) โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน สัญญาเลขที่ สนย.26/2563 ลว. 24 ก.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-14)

60.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สนย.เสนอขออนุมัติจ้าง ไป ป.กทม. จำนวน 3 โครงการ แผนที่โครงการจัดทำแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-16)

50.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำแผนที่โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอสาธารณูปโภคขอเห็นชอบจ้าง และส่งให้ กทม. จัดทำสัญญาพร้อมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-15)

20.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อนำแผนที่โครงการที่ได้จัดทำมาพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-05-18)

11.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดประชุมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-21)

10.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนที่โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-20)

10.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนที่โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-02-24)

6.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อนัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-21)

5.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโครงการ ผอ.สนย.อนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-12-13)

3.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-25)

2.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ เสนอ ผอ.สนย.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-16)

1.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงลงนามสัญญา
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน/เวลา การดำเนินงานการก่อสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแก้ไขปัญหาอุปสรรค จนสามารถเริ่มการก่อสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ 10 - 15
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ความก้าวหน้าในการก่อสร้างมากกว่าร้อยละ 15
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4087

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4087

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0995

ตัวชี้วัด : 14. จำนวนถนน ทางยกระดับทางลอดใต้ทางแยก ฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ถนนที่เสนอใหม่) (เจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **