ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดทำแผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : 10000000-4088

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศรันย์วิทย์ ศรีอรุณ 02 203 2565

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ

10140000/10140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณาและกำหนดแผนงานร่วมกัน สามารถแสดงถึงผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ของการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ให้แสดงถึงผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำแผนในการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ ได้ร้อยละ 100 (จำนวน 1 แผนงาน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-14)

60.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุม เพื่อสรุปการจัดทำแผนฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-16)

40.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกสำรวจพื้นที่ ตามที่กำหนดไว้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างแผนตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-15)

20.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดคณะกรรมการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อกำหนดจุดเพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ ที่จะดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-05-18)

13.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งรายงานการประชุมเพื่อจัดประชุมครั้งต่อไปวางแผนการลงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-04-21)

12.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และประสานกับสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำร่างแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-20)

12.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และประสานกับสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำร่างแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-24)

10.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-01-21)

8.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ผอ.สนย. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-13)

7.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อ คณะกรรมการ จาก สำนักการจราจรและขนส่ง และ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อจาก สำนักการโยธา/สำนักการจราจรและขนส่ง และ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-16)

1.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการในการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนย./สจส/สวพ) เพื่อเชิญคณะทำงานจัดทำแผน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน/จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจสอบถนนตามผังเมืองกำหนดและถนนตามแนวรถไฟฟ้าและจัดร่างทำแผน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ากำหนด หรือถนนตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งที่ผังเมืองกำหนดแล้วเสร็จ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการประชุมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนอย่างน้อย 2 โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4088

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4088

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0994

ตัวชี้วัด : 16. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งที่ผังเมืองกำหนด หรือถนนที่มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Feeder) (เจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย 1 แผนงาน : 100

ผลงานที่ทำได้ 1 แผนงาน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 แผนงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **