ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงจากแยกเตาปูน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางซื่อ : 10000000-4090

สํานักการโยธา : (2563)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

นายอรรถพันธ์ โอภาเฉลิมพันธุ์ โทร.029111377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพปัจจุบันทางเท้าถนนกรุงเทพ-นนทบุรี มีสภาพชำรุด ทรุดตัว มีระดับสูงๆ ต่ำๆ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเกิดจากการทรุดตัวขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรไป-มา สมควรที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงคันหินและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรไป-มา อีกทั้งจะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามแก่กรุงเทพมหานคร

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 จัดระเบียบและปรับปรุงทางเท้า 2 เพื่อความสวยงามของทางเท้า 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางสัญจรบนทางเท้าของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1 ปรับปรุงทางเท้า คอกต้นไม้ ฝาบ่อพักให้เรียบเสมอกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 2 เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-09-28)

15.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-09-14)

15.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-09-03)

15.00

3/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-08-14)

15.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-31)

15.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-15)

15.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-23)

15.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-11)

15.00

11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-01)

15.00

1/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-18)

15.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-28)

15.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-14)

15.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผู้ชนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-23)

15.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการสรุปผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-13)

15.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเอกสารผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-28)

15.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-14)

15.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-31)

15.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-15)

15.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-13)

5.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการคำนวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ราคากลาง+TOR
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประกวดราคา (e-bidding)
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สร้างคันหิน ค.ส.ล. (หล่อในที่)
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้
:15%
เริ่มต้น :2020-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีตชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 24ชม.
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4090

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4090

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **