ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ช่วงจากถนนเลียบทางด่วน ถึงจุดที่กำหนดให้ พื้นที่เขตบางขุนเทียน : 10000000-4099

สํานักการโยธา

99.10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.10

นายสุประชา บวรโมทย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากช่วงกลางของถนนอนามัยงานเจริญ มีระดับต่ำกว่าช่วงหัวและท้ายถนน อีกทั้งยังไม่มีท่อระบายน้ำ และช่องทางรับน้ำ เมื่อฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมขัง เป็นปัญหาต่อการจราจร และประชาชนไม่สามารถระบายน้ำเสียจากอาคารสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะได้เกิดปัญหาร้องเรียนบ่อย

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน และปรับภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบ เรีนยร้อยและสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และลดปัญหาการจราจร จึงปรับปรุงถนนให้สูงขึ้นพร้อมสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.10 (2019-12-03)

99.10

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2019-11-20)

99.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.50 (2019-11-08)

98.50

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2019-10-28)

98.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-10-21)

95.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บริหารสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:บริหารสัญญา (ส่งมอบงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:บริหารสัญญา(ตรวจรับงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4099

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4099

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **