ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ : 10000000-4100

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุประชา บวรโมทย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นงานปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพชำรุด แตกร้าว และทรุดตัวเป็นแห่ง ๆ สมควรที่จะต้องจัดซ่อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน ให้สะดวกและปลอดภัย 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1 ปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ 2 บำรุงรักษา ซ่อมแซม และบูรณะ ถนน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-20)

100.00

20/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-05-05)

98.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-04-20)

97.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-04-01)

96.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สุดท้าย)(สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-17)

95.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-02)

80.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สัญญาเลขที่ สนย. 24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-02-19)

79.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-02-04)

69.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-20)

60.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.50 (2020-01-06)

64.50

6/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2019-12-19)

64.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-12-03)

63.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2019-11-20)

62.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง(สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2019-11-08)

61.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-28)

60.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-21)

60.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บริหารสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บริหารสัญญา (ส่งมอบงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บริหารสัญญา(ตรวจรับงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4100

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4100

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **