ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน ช่วงจากห้าแยกลาดพร้าวถีงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท : 10000000-4106

สํานักการโยธา

37.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 37.00

นายกฤษ พรหมประเทศ โทร. 029111377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนพหลโยธินเป็นถนนสายหลักในการจราจรและขนส่ง เป็นแหล่งธุรกิจและจุดเชื่อมต่อในการเดินทางและเป็นสถานที่ตั้งสถานที่ราชการ สถานประกอบการและที่พักอาศัยหลายแห่งมีคนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจพบว่าทางเท้าในถนนพหลโยธินมีสภาพชำรุดทรุดตัวเป็นหลุมบ่อเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและประชาชนผู้สัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า ตลอดแนวถนนพหลโยธินทั้ง 2 ฝั่ง ในพื้นที่เขตพญาไท และเขตจตุจักร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้อาศัย และสัญจรในบริเวณดังกล่าว

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงทางเท้า คอกต้นไม้ ฝาบ่อพักให้เรียบเสมอกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน - ติดตั้งตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความปลอดภัยของประชาชน - บำรุงรักษา ตัดแต่ง ต้นไม้เดิมริมทาง ให้สวยงาม - ขอความร่วมมือหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดระเบียบสาธารณูปโภค ป้าย และสัญญาณจราจรอื่นบนทางเท้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระเบียบ สะอาด สวยงามและปลอดภัยในการใช้ทางเท้าร่วมกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-28)

37.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40 ปรับปรุงช่องรับน้ำ ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 25 ก.พ. 63 จัดทำใบขอเบิกจ่ายงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-14)

35.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40* ปรับปรุงช่องรับน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40* ปรับปรุงช่องรับน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-15)

15.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40* ปรับปรุงช่องรับน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-24)

12.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40*

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-13)

12.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สร้างคันหิน ค.ส.ล. (หล่อในที่)
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้
:15%
เริ่มต้น :2019-11-20
สิ้นสุด :2019-11-20
ขั้นตอน 3
:สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
:40%
เริ่มต้น :2019-12-10
สิ้นสุด :2019-12-10
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีตชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 24 ชม.
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางเท้า
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ติดตั้งเสาสั้นกันรถ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4106

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4106

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0958

ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.08

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **