ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนจุติโชติ ช่วงที่ 1 จากถนนสุขาภิบาล 5 ถึงซอยจตุโชติ 1 และช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนจตุโชติกับจุดกลับรถใต้ทางด่วนฉลองรัช พื้นที่เขตสายไหม : 10000000-4107

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวุฒิพงษ์ ชะนากลาง, นายณรงค์ วังรุ่งโรจน์, นางนุชจะลี นิลพร้อม (0 2510 7367)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นผิวถนนมีสภาพชำรุดเสียหายไม่มีทางเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า ปรับปรุงภมูิทัศน์ที่สวยงามรวททั้งจะปรับปรุงเป็นทางทางลัดและทางเชื่อมกับถนนบริเวณโดยรอบ

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.ปรังปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.ประชาชนสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

9/28/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-09-10)

92.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-28)

91.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-17)

91.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-03)

90.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-24)

90.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-15)

90.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-28)

90.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-15)

90.00

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-27)

90.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท /27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-19)

90.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท /19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-21)

90.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-30)

80.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-14)

75.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-24)

70.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดแรก

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-22)

70.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อกระเบื้องทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-10-31)

65.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อกระเบื้องทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-17)

60.00

- สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อกระเบื้องทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บริหารสัญญา/ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-08 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-08 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4107

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4107

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **