ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจ พื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว : 10000000-4108

สํานักการโยธา : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นายธวัชชัย สุวิชา นายเอกศักดิ์ พิบูลย์ นางนุชจะลี นิลพร้อม (025107367)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผิวจราจรและคันหินทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจมีสภาพชำรุดทรุดโทรม บางจุดมีการทรุดตัว ขรุขระไม่ราบเรียบ อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจยังไม่มีการซ่อมแซมเป็นเวลานานมาก - เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร - เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-28)

50.00

- ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 9/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-10)

50.00

- ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-28)

50.00

- ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-17)

50.00

- ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-24)

50.00

- ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-03)

50.00

- ขายแบบ 1-22 พ.ค.63 - ยื่อเสนอราคา 25 พ.ค.63 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯรายงานผลและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

- ขายแบบ 1-22 พ.ค.63 - ยื่อเสนอราคา 25 พ.ค.63 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯรายงานผลและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-15)

50.00

- ขายแบบ 1-22 พ.ค.63 - ยื่อเสนอราคา 25 พ.ค.63 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯรายงานผลและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

- ขายแบบ 1-22 พ.ค.63 - ยื่อเสนอราคา 25 พ.ค.63 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลฯตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-15)

45.00

- เห็นชอบดำเนินการจ้างเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามหนังสือ กท ที่ 0901/1278 ลว.21 เม.ย.2563 15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบ 1-22 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง - ตามหนังสือสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ที่ กท 0904/อ.720 ลว 6 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง/พิจารณาแก้ไขตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4114 ลว.23 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง/พิจารณาแก้ไขตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4114 ลว.23 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-14)

30.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง/พิจารณาแก้ไขตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4114 ลว.23 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-22)

25.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอ ผอ.สนย.ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอ ผอ.สนย.ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งกรรมการและเห็นชอบแบบรูปรายการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งกรรมการและเห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เห็นชอบดำเนินการจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ร่างและประกาศ e-bidding
:10%
เริ่มต้น :2019-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4108

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4108

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **