ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถึงสะพานข้ามคลองน้ำแก้ว พื้นที่เขตจตุจักร : 10000000-4123

สํานักการโยธา

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายกฤษ พรหมประเทศ โทร.029111377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพปัจจุบันทางเท้าถนนรัชดาภิเษก มีสภาพชำรุด ทรุดตัว มีระดับสูงๆ ต่ำๆ ใช้งานมานาน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีสถานที่ราชการ สถานศึกษา และยังเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ทำให้ประชาชนใช้ทางเท้าในการสัญจรเป็นจำนวนมาก สมควรจำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ทางเท้าได้รับความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 จัดระเบียบและปรับปรุงทางเท้า 2 เพื่อความสวยงามของทางเท้า 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรบนทางเท้าของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1 ปรับปรุงทางเท้า คอกต้นไม้ ฝาบ่อพักให้เรียบเสมอกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 2 เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-28)

15.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-14)

15.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-31)

15.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-15)

15.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-13)

5.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการคำนวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ราคากลาง+TOR
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกวดราคา (e-bidding)
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สร้างคันหิน ค.ส.ล. (หล่อในที่)
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
:30%
เริ่มต้น :2020-02-20
สิ้นสุด :2020-02-20
ขั้นตอน 7
:ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 8
:สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.โดยใช้คอนกรีตชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 ก.ก./ตร.ซม. ที่อายุ 24 ชม.
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:ติดตั้งเสาสั้นกันรถ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4123

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4123

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0958

ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.08

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **