ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม่ พื้นที่เขตตลิ่งชัน : 10000000-4124

สํานักการโยธา

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายเชาวลิน ศรีจันทร์ฉาย 02 413 1150

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงถนนเพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงถนนเพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

เป้าหมายของโครงการ

ให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-02)

60.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว ตามใบส่งมอบ ที่ BK.98/2562 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2562 ผลงาน 68.790% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทรายถมคันทาง/ สร้างรางวี ค.ส.ล.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-18)

60.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ผลงาน 54.790% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทรายถมคันทาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-31)

60.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ผลงาน 46.421% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-09-03
สิ้นสุด :2018-09-03
ขั้นตอน 2
:ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2018-09-07
สิ้นสุด :2018-09-07
ขั้นตอน 3
:ตั้ง คกก.ราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2018-09-10
สิ้นสุด :2018-09-10
ขั้นตอน 4
:จัดทำแบบรูปรายการ
:30%
เริ่มต้น :2018-09-13
สิ้นสุด :2018-09-13
ขั้นตอน 5
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2018-09-13
สิ้นสุด :2018-09-13
ขั้นตอน 6
:จัดทำราคากลาง
:30%
เริ่มต้น :2018-09-14
สิ้นสุด :2018-09-14
ขั้นตอน 7
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-09-17
สิ้นสุด :2018-09-17
ขั้นตอน 8
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-09-20
สิ้นสุด :2018-09-20

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4124

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4124

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0953

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **