ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนบางแคช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงถนนกัลปพฤกษ์พื้นที่เขตบางแค : 10000000-4125

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปรีชา ปั้นตระกูล 089 7901789

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนบางแคช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงถนนกัลปพฤกษ์พื้นที่เขตบางแค

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-18)

100.00

18/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-02)

90.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สุดท้าย) และเงินประกันผลงาน 10 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-11-18)

90.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-10-31)

90.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งมอบงานงวดที่ 2 (สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว ใบส่งมอบงานเลขที่ บ.ค.007/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-09-03
สิ้นสุด :2018-09-03
ขั้นตอน 2
:ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2018-09-07
สิ้นสุด :2018-09-07
ขั้นตอน 3
:ตั้ง คกก.ราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2018-09-10
สิ้นสุด :2018-09-10
ขั้นตอน 4
:จัดทำแบบรูปรายการ
:30%
เริ่มต้น :2018-09-13
สิ้นสุด :2018-09-13
ขั้นตอน 5
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2018-09-13
สิ้นสุด :2018-09-13
ขั้นตอน 6
:จัดทำราคากลาง
:30%
เริ่มต้น :2018-09-14
สิ้นสุด :2018-09-14
ขั้นตอน 7
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-09-17
สิ้นสุด :2018-09-17
ขั้นตอน 8
:ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-11-28
สิ้นสุด :2018-11-28

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4125

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4125

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.3200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **