ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงบริเวณที่กำหนดให้พื้นที่เขตทวีวัฒนา : 10000000-4127

สํานักการโยธา : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายเชาวลิน ศรีจันทร์ฉาย 0817513566

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลถนนเดิม ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธ- มณฑลสาย 3 ถึงบริเวณที่กำหนดให้ ผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ กว้างประมาณ 6.00 ม. มีไหล่ทางเป็นหินคลุก กว้างข้างละ 1.00 ม. มีเขตทางกว้างประมาณ 13.50-16.00 ม. ความยาวของถนนประมาณ 2,500 ม. เหตุผลและความจำเป็น ปัจจุบันผิวจราจรแอสฟัลต์ของถนนดังกล่าวชำรุด ทรุดตัว จากการใช้งานมานาน ต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ ขณะเกิดฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังสูง ประชาชนสัญจรด้วยความลำบาก เป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 กับถนนทวีวัฒนา จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วย การปรับปรุงผิวทาง และปรับปรุงระบบระบายน้ำ

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ ขณะเกิดฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังสูง ประชาชนสัญจรด้วยความลำบาก เป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 กับถนนทวีวัฒนา จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วย การปรับปรุงผิวทาง และปรับปรุงระบบระบายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 ยาว ประมาณ 4,504 ม. 2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า ตามแบบ มน.04 จำนวน 348 แห่ง 3. เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURES) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-03 เนื้อที่ประมาณ 20,010 ตร.ม. 4. สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 เนื้อที่ประมาณ 15,400 ตร.ม. 5. สร้างคันหินรางตื้นพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-05 (คันหินสำเร็จรูป) ยาวประมาณ 5,010 ม. 6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 10,110 ตร.ม. 7. สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) ยาวประมาณ 4,160 ม. 8. ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-10-14)

60.00

14/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ สนย.36/2563 ลงวันที่ 30 เดือน กันยายน 2563 เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 กันยายน 2564 ภายในกำหนด 360 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-28)

50.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นต์สัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-09)

50.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......รอเซ็นต์สัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-24)

50.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นต์สัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-31)

40.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-09)

40.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชี้แจงราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-23)

40.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-11)

40.00

11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบ วันที่ 30 เม.ย.63 - 2 มิ.ย.63 เสนอราคา 4 มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-18)

40.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-21)

40.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-07)

40.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-19)

40.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-02)

40.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-18)

40.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแผนฯ แบบรูป รายการและรายละเอียด
:5%
เริ่มต้น :2019-09-10
สิ้นสุด :2019-09-10
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4127

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4127

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.3200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **