ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพัฒนาการถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พื้นที่เขตบางแค : 10000000-4130

สํานักการโยธา : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายปรีชา ปั้นตระกูล 0897904789

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 มีภารกิจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมบูรณะถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ฝาบ่อพักบนทางท้าและอุปกรณ์ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เกิดความปลอดภัยกับประชาชน และยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น โดยได้พิจารณาตรวจสอบ ออกแบบ กำหนดรายการก่อสร้าง ประมาณการ และจัดทำแผนงาน และทำโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ฝาบ่อพักบนทางเท้าและอุปกรณ์ทางเท้า ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรและการใช้ทางเท้า โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่เขต จึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหา โดยปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพัฒนาการถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พื้นที่เขตบางแค ที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เสียหาย และมีน้ำท่วมขังเมือมีปริมาณฝนตกจำนวนมาก เมื่อโครงการปรับปรุงแล้วเสร็จจะทำให้ถนนไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรคล่องตัวมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมทำให้ประสิทธิภาพการใช้ถนนดีขึ้น

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทำให้ถนนไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรคล่องตัวมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมทำให้ประสิทธิภาพการใช้ถนนดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงบ่อพักเดิมพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝารางวี) ตามแบบ มน.-01 จำนวน 22 บ่อ 2. สร้างรองพื้นทางด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม. 3. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 278 ม. 4. สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 โดยใช้คอนกรีตรับแรงอัด 240 กก./ตร.ซม. ที่ 24 ชม. เนื้อประมาณ 1,150 ตร.ม. 5. ขุดลอกท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 150 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-10-14)

60.00

14/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ สกบ.45/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 สัญญาเริ่มต้นวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 ภายในกำหนด 120 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-28)

50.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-09)

50.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-24)

50.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-31)

50.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม. มีหนังสือให้ชะลอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-09)

50.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม. มีหนังสือให้ชะลอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-23)

50.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม. มีหนังสือให้ชะลอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-11)

50.00

11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม. มีหนังสือให้ชะลอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-18)

40.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-21)

40.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ขอเห็นชอบราคากลาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-07)

40.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-19)

40.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-02)

40.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-18)

40.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแผนฯ แบบรูป รายการและรายละเอียด
:5%
เริ่มต้น :2019-09-10
สิ้นสุด :2019-09-10
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4130

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4130

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.3200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **