ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค : 10000000-4132

สํานักการโยธา : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายปรีชา ปั้นตระกูล 0897904789

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นงานปรับปรุงผิวจราจรถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค เนื่องจากปัญหาเดิมเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้เข้าก่อสร้างทาง โดยอ้างว่าไม่ได้รับเงินค่าทดแทน กองจัดกรรมสิทธิ์ได้มีหนังสือที่ กท.0908/775 เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง โครงการถนนพุธทมณฑลสาย 2 เห็นสมควรที่จะต้องปรับปรุงผิวจราจรด้านขวาทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรด้านขวาทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร เนื้อที่ประมาณ 450 ตารางเมตร - สร้างท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยมในทางเท้าขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยมในทางเท้าขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 5 แห่ง - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางเมตร - สร้างคันหินรางตื้น(หล่อในที่) ยาวประมาณ 200 เมตร - ปรับปรุงเกาะกลางถนนถมดินพร้อมปลูกหญ้า เนื้อที่ประมาณ 710 ตารางเมตร - ย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิมพร้อมติดตั้งในตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 รายการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-10-14)

60.00

14/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาแล้วสัญญาเลขที่ สกบ.47/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2564 ภายในกำหนด 120 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-28)

50.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นต์สัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-09)

50.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-24)

50.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-31)

50.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม.มีหนังสือให้ชะลอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-09)

50.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม.มีหนังสือให้ชะลอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-23)

50.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม.มีหนังสือให้ชะลอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-11)

50.00

11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม.มีหนังสือให้ชะลอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-18)

40.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-21)

40.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-07)

40.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-19)

40.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-02)

40.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-18)

40.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแผนฯ แบบรูป รายการและรายละเอียด
:5%
เริ่มต้น :2019-09-10
สิ้นสุด :2019-09-10
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4132

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4132

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.3200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **