ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค : 10000000-4132

สํานักการโยธา

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายปรีชา ปั้นตระกูล 0897904789

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นงานปรับปรุงผิวจราจรถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค เนื่องจากปัญหาเดิมเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้เข้าก่อสร้างทาง โดยอ้างว่าไม่ได้รับเงินค่าทดแทน กองจัดกรรมสิทธิ์ได้มีหนังสือที่ กท.0908/775 เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง โครงการถนนพุธทมณฑลสาย 2 เห็นสมควรที่จะต้องปรับปรุงผิวจราจรด้านขวาทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรด้านขวาทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร เนื้อที่ประมาณ 450 ตารางเมตร - สร้างท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยมในทางเท้าขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยมในทางเท้าขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 5 แห่ง - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางเมตร - สร้างคันหินรางตื้น(หล่อในที่) ยาวประมาณ 200 เมตร - ปรับปรุงเกาะกลางถนนถมดินพร้อมปลูกหญ้า เนื้อที่ประมาณ 710 ตารางเมตร - ย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิมพร้อมติดตั้งในตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 รายการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-02)

40.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-18)

40.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแผนฯ แบบรูป รายการและรายละเอียด
:5%
เริ่มต้น :2019-09-10
สิ้นสุด :2019-09-10
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4132

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4132

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **