ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขยายผิวจราจรบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองบางน้อย (ฝั่งขาออก) ถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน : 10000000-4134

สํานักการโยธา

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายอรรณนพ ศรีประพัฒน์ 0812974757

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

เป้าหมายของโครงการ

ขยายผิวจราจรเพิ่ม 1 ช่องทาง (3.50 เมตร) สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์ กว้างประมาณ 2.15 ม. พร้อมกำแพงกันดิน ระยะทาง 250 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-02)

50.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-18)

50.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-31)

50.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้ง คกก.จัดทำรูปแบบและเห็นชอบ,แต่งตั้ง คกก.ราคากลางและเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-07-30
สิ้นสุด :2019-07-30
ขั้นตอน 1
:แต่งตั้ง คกก.จัดทำรูปแบบและเห็นชอบ,แต่งตั้ง คกก.ราคากลางและเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-07-30
สิ้นสุด :2019-07-30
ขั้นตอน 1
:แต่งตั้ง คกก.จัดทำรูปแบบและเห็นชอบ,แต่งตั้ง คกก.ราคากลางและเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-07-24
สิ้นสุด :2019-07-24
ขั้นตอน 2
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-08-15
สิ้นสุด :2019-08-15
ขั้นตอน 2
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-08-15
สิ้นสุด :2019-08-15
ขั้นตอน 2
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 3
:เห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการพิจารณาผลและประกาศผู้ชนะประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-08-29
สิ้นสุด :2019-08-29
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง-ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-30
สิ้นสุด :2019-10-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4134

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4134

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **