ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากคลองบางนางจีนถึงถนนศรีนครินทร์ พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ : 10000000-4138

สํานักการโยธา : (2563)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นายสิทธิ์ชัย เจนจบ 0816412979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผิวจราจรและทางเท้ามีความสวยงามราบเรียบ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเท้าให้เป็บระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนอ่อนนุช บำรุงรักษาซ่อมแซมและบูรณะทางเท้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-10-29)

65.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างทุบรื้อคันหินทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-10-05)

63.00

5/10/2563 : ลงนามสัญญาเลขที่ สนย.31/2563 ลงวันที่ 29 ก.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-09-21)

61.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-09-02)

59.00

2/9/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-08-20)

57.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาและรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-08-04)

55.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-07-20)

53.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-07-08)

51.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-06-18)

49.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-06-04)

47.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาและอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-19)

45.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาและอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-05-05)

43.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติสั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-04-20)

41.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปผล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2020-04-03)

39.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนขายแบบประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-03-19)

37.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-04)

35.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-19)

33.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-02-04)

29.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-01-20)

27.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-06)

25.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-25)

23.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-12-12)

21.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2019-11-28)

19.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-14)

17.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(25) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : เสนอขออนุมัติคณะกรรมการราคากลาง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ผู้อำยวนการสำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กส.3/1/2026 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนแต่งตั้งกรรมการราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ราคากลาง+TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4138

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4138

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **