ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงอาคารของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก - โครงการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน : 10000000-4142

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุมนมาลย์ กาญจนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวการสำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ และวางผัง เพื่อกำหนดรูปแบบรายการเขียนแบบด้านสถาปัตรยกรรม งานอาคาร ด้านงานตกแต่งภายในอาคารหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design)ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่เหมาะสม

10110000/10110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้อาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

- ร้อยละ 100 ของการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาของศูนย์บริการสาธารณสุข (68 แห่ง) - ร้อยละ 25 ของการได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง (17 แห่ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน พร้อมเสนอความคิดเห็น / แนวทาง แก้ไข พร้อมแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคา โดยส่งให้สำนักอนามัยเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : สรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน พร้อมเสนอความคิดเห็น / แนวทาง แก้ไข และอยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคาให้แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-19)

65.00

19/06/2563 : จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-18)

60.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรายงานผลการสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง , จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน , สรุปรายงานผลการสำรวจ , จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณะสุข

** ปัญหาของโครงการ :อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่ง ไม่สามารถสำรวจได้เนื่องจากอาคารหมดสัญญาเช่า เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 20

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-19)

25.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวมเรื่องเพื่อดำเนินการสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการโยธาส่งหนังสือขอความร่วมมือสำนักอนามัยเพื่อดำเนินการสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำนักการโยธาส่งหนังสือขอความร่วมมือสำนักอนามัยเพื่อ ดำเนินการสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) ที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมของศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข แล้วแจ้งให้สำนักอนามัยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคา ในการจัดสรรงบประมาณศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 68 แห่ง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4142

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4142

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0966

ตัวชี้วัด : 17. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (เจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **