ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงทางเท้าถนนสารสิน ช่วงจากถนนราชดำริถึงถนนวิทยุ พื้นที่เขตปทุมวัน : 10000000-4148

สํานักการโยธา : (2563)

54

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 54

นางปาจรีย์ องค์โชติยะกุล (022459152)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงทางเท้า เนื่องจากถนนสารสินช่วงจากถนนราชดำริ ถึงถนนวิทยุ มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากมีสภาพทางเท้าชำรุดทรุดโทรมมากจากการใช้งานเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรไป-มาได้ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์สวยงามแก่กรุงเทพฯ เห็นควรทำการปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพเรียบร้อยปลอดภัยกรุงเทพฯ สะอาด เป็นระเบียบมากขึ้น

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะ ถนน สะพานข้ามคลอง ตรอก ซอย ทางเท้า คันหินรางตื้น ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกบนผิวจราจรและทางเท้า ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม - พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะให้ทันสมัยและมีนวัตกรรม

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า และสะพานข้ามคลอง ของถนนสายหลักและสายรอง ในพื้นที่รับผิดชอบของ กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-09-18)

54.00

9/18/2020 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-09-08)

53.00

8/9/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-08-25)

52.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-08-04)

51.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-17)

50.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-06-18)

49.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-06-08)

48.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-05-01)

47.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-04-20)

46.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างและเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-03)

45.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างและเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-19)

35.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเสนอตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-03-03)

23.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-25)

22.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-04)

20.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-01-20)

19.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-02)

18.00

2/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเห็นชอบจัดจ้าง (ประกาศขายแบบ)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-19)

17.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมเห็นชอบจัดจ้าง (ประกาศขายแบบ)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-21)

16.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมเห็นชอบจัดจ้าง (ประกาศขายแบบ)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมเห็นชอบจัดจ้าง (ประกาศขายแบบ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างประกาศเตรียมขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ รายการ รายละเอียด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกาศรายละเอียด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-26 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-26 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประกาศขายแบบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อนุมัติจ้าง-ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ลงนามสัญญา-ส่งมอบงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-12-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-11 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ตรวจรับมอบงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-03-12 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-12 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ตั้งเบิกจ่ายเงิน
:5%
เริ่มต้น :2020-03-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-17 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4148

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4148

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **