ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์ให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) : 10000000-4153

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวีระ คุรุวิจักษณ์ 02 247 0107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุนหรือสนับสนุนให้ดีขึ้น โดยต้องมีกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์ให้กับเจ้าของอาคารสุงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ไม่อยู่ในบังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดลงของจำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ได้กำหนดให้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่อยืน ที่เก็บน้ำสำรอง และหัวรับน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ต้องมีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารได้ทุกชั้น ต้องมีที่ว่างสำหรับทางหนีไฟทางอากาศ ฯลฯ ทำให้อาคารที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) นั้น มีสภาพหรือการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดำเนินการแก้ไขอาคารให้มีระบบความปลอดภัย เช่น ติดตั้งแบบแปลน แผนผังของอาคารแต่ละชั้น ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เป็นต้น

10070000/10070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุนหรือสนับสนุนให้ดีขึ้น โดยต้องมีกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์ให้กับเจ้าของอาคารสุงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ไม่อยู่ในบังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดลงของจำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ได้กำหนดให้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่อยืน ที่เก็บน้ำสำรอง และหัวรับน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ต้องมีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารได้ทุกชั้น ต้องมีที่ว่างสำหรับทางหนีไฟทางอากาศ ฯลฯ ทำให้อาคารที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) นั้น มีสภาพหรือการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดำเนินการแก้ไขอาคารให้มีระบบความปลอดภัย เช่น ติดตั้งแบบแปลน แผนผังของอาคารแต่ละชั้น ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

เสริมสร้างให้อาคารสิ่งปลูกสร้างและจุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงลดลง และได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : รณรงค์ให้เจ้าของอาคารยื่นตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47(พ.ศ.2540) จำนวน 170 ราย และทำหนังสือส่งสำนักงานเขต จำนวน 109 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-31)

65.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างรณรงค์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างรณรงค์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถออกรณรงค์ตามแผนที่วางไว้ได้เนื่องจากติดสถานการณ์ภาวะ โรคไวรัสโควิค 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/06/2563 : อยู่ระหว่างรณรงค์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถออกไปรณรงค์ให้เจ้าของ/ผู้ดูแลอาคารได้ เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/05/2563 : ได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอาคารประชาสัมพันธ์และเข้าตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : ได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอาคารประชาสัมพันธ์และเข้าตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิท 19

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : ได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอาคารประชาสัมพันธ์และเข้าตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 : ได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอาคารประชาสัมพันธ์และเข้าตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอาคารที่จะต้องรณรงค์ให้ยื่นตรวจสอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอาคารที่จะต้องรณรงค์ให้ยื่นตรวจสอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอาคารที่จะต้องรณรงค์ให้ยื่นตรวจสอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลอาคารที่เข้าข่ายดำเนิการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือเพื่อรณรงค์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรณรงค์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคารจำนวนไม่น้อยกว่า 170 อาคาร
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบผลการรณรงค์
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4153

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4153

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0986

ตัวชี้วัด : 5. จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง (เจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า (อาคาร) : 170

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า (อาคาร) : 215

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า (อาคาร))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
215.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **