ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบุคคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี : 10000000-4166

สํานักการโยธา

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายสุประชา บวรโมทย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นงานปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบุคคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี เนื่องจากสภาพปัจจุบันทางเท้า ขอบบ่อพัก และฝาท่อระบายน้ำ ช่องรับน้ำหน้าคันหิน คันหิน และคอกต้นไม้ ชำรุดแตกร้าวและทรุดตัว อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ที่สัญจรไป-มา ประกอบกับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน ให้สะดวกและปลอดภัย 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1 ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบุคคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี 2 บำรุงรักษา ซ่อมแซม และบูรณะ ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-03)

20.00

3/12/2562 : อยุ่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-08)

30.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-28)

30.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้ง คกก.จัดทำรูปแบบและเห็นชอบ,แต่งตั้ง คกก.ราคากลางและเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รายงานขอซื้อ,จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:เห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการพิจารณาผลและประกาศผู้ชนะประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ขอเห็นชอบดำเนินการจ้าง,ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:บริหารสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4166

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4166

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **