ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบุคคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี : 10000000-4166

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุประชา บวรโมทย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นงานปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบุคคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี เนื่องจากสภาพปัจจุบันทางเท้า ขอบบ่อพัก และฝาท่อระบายน้ำ ช่องรับน้ำหน้าคันหิน คันหิน และคอกต้นไม้ ชำรุดแตกร้าวและทรุดตัว อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ที่สัญจรไป-มา ประกอบกับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน ให้สะดวกและปลอดภัย 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1 ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบุคคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี 2 บำรุงรักษา ซ่อมแซม และบูรณะ ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-15)

100.00

15/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-21)

95.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-09-03)

91.00

3/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 :ขั้นตอนเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-08-20)

67.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-08-05)

66.00

5/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-20)

65.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-07-08)

64.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-06-19)

63.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-06-05)

62.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-05)

30.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-02)

30.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-19)

25.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังประชาวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-04)

25.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังประชาวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังประชาวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-06)

20.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-03)

20.00

3/12/2562 : อยุ่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-08)

30.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-28)

30.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้ง คกก.จัดทำรูปแบบและเห็นชอบ,แต่งตั้ง คกก.ราคากลางและเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานขอซื้อ,จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการพิจารณาผลและประกาศผู้ชนะประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขอเห็นชอบดำเนินการจ้าง,ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:บริหารสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4166

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4166

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **