ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานจ้างที่ปรึกษาขุดค้นทางโบราณคดี โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช : 10000000-4183

สํานักการโยธา : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จ้างที่ปรุึกษาขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนน เพื่อจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสมเป็นสถานที่สำคัญของประเทศ

10110000/10110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจ้างที่ปรึกษาขุดค้นทางโบราณคดี 2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะร่องรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธภาพ 3.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคล่องตัวในการสัญจรของประชาชน 4. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

ขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-29)

95.00

29/09/2563 : ตรวจรับงาน , และเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 แล้ว สัญญาสิ้นสุด 24 พ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/08/2563 : ส่งมอบงาน , เตรียมตรวจรับงาน งวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/07/2563 : ส่งมอบงาน , ตรวจรับงาน , และเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/06/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-18)

50.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับซองเสนอราคาจากที่ปรึกษาและพิจารณาข้อเสนอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-02-19)

16.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-01-22)

16.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-06-28
สิ้นสุด :2019-06-28
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-06-28
สิ้นสุด :2019-06-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-06-28
สิ้นสุด :2019-06-28
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสำรวจ
:60%
เริ่มต้น :2019-06-28
สิ้นสุด :2019-06-28
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-06-28
สิ้นสุด :2019-06-28

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4183

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4183

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.3200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **