ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงสะพานพระราม 8 งบประมาณปี 63 : 10000000-4186

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นาย โชพงศ์ สถาพร โทรศัพท์ 02 246-0296

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ตรวจวัดพฤติกรรมสะพานและออกแบบซ่อมโครงสร้างสะพานพระราม 8 -ซ่อมแซมโครงสร้างหลักทั้งส่วนบนและส่วนล่างของสะพานรอบต่อเผื่อขยาย ชุดแผ่นรองรับคานสะพาน ระบบไฟฟ้า ลิฟท์ ระบบระบายน้ำ ระบบกล้องวงจรปิด

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ตรวจวัดพฤติกรรมสะพานเพื่อประกอบใช้ในการออกแบบซ่อมปรับปรุงสะพานพระราม 8 -เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาสะพานพระราม 8 -เพื่อยืดอายุการใช้งานของสะพานพระราม 8

เป้าหมายของโครงการ

-ซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานพระราม8 เพื่อให้โครงสร้างมีความปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานสะพาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-23)

100.00

23/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-03-23)

99.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานสุดท้ายพร้อมเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-02-29)

99.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของบงวดที่3

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-01-27)

99.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2019-12-18)

99.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2019-11-22)

98.00

22/11/2562 : สิ้นสุดสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:////////////////
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
://////////////////
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:บริหารสัญญา
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4186

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4186

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.3200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **