ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร : 10000000-4190

สํานักการโยธา : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวสุมนมาลย์ กาญจนะ 02-2460301 ต่อ 2103

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลนั้นเป็นอาคารสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จึงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เป็นผลทำให้ผู้เข้ารับบริการเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครจึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่ครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับการเพิ่มศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจากหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับสูงที่มีคุณภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการกับกรุงเทพมหานคร - เพื่อเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีความทันสมัยเหมาะสม และพอเพียงกับจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยการออกแบบอาคารที่รองรับการใช้งานที่เหมาะสมและแก้ปัญหาสภาพการใช้งานจริงปัจจุบันที่อาคารเดิมไม่สามารถรองรับได้ - เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการพัฒนาของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเป็นโครงสร้าง 9 ชั้น (ตกแต่งศาลาประชาคมและห้องน้ำ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-24)

50.00

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-19)

50.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-21)

50.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-19)

30.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-20)

30.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-19)

25.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (รับโอนงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 1908/02054 ลว. 8 พ.ย. 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:ทบทวนแบบรูปรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ทบทวนประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:ตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 7
:จัดทำแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 8
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 9
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 10
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 11
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4190

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4190

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0982

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.32

100 / 100
2
77.51

100 / 100
3
79.20

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **