ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง เขตบางกอกน้อย : 10000000-4192

สํานักการโยธา : (2563)

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง เขตบางกอกน้อย ตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์โดยร่วมมือกับเอกชน ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมอบให้สำนักการโยธาเป็นผู้รับผิดชอบ มีการในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากซอยอรุณอมรินทร์ 22 ซอยเชื่อมถนนวังหลัง ถึงซอยศาลาต้นจันทน์

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงให้สอดคล้องและครอบคลุมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร - เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง 1 แห่งเพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-09-24)

15.00

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ (ร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-08-19)

15.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ (ร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-21)

15.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ (ร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-19)

15.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-20)

15.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-20)

15.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-19)

10.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-02-19)

1.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-01-20)

1.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:ทบทวนแบบรูปรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ทบทวนประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:ตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 7
:จัดทำแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 8
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 9
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 10
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 11
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4192

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4192

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.3200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **