ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาค ช่วงจากสะพานนริศคำรัส ถึงสะพานเจริญราษฎร์ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : 10000000-4199

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอรรถพันธ์ โอภาเฉลิมพันธุ์ โทร.029111377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คลองมหานาค เป็นคลองขุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างทางเดินริมคลองมหานาคจากป้อมมหากาฬ ถึง สะพานเจริญราษฎร์ ซึ่งทางเดินริมคลองดังกล่าวเป็นเส้นทางการเดินเท้าของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น ภูเขาทอง วัดสระเกศ ป้อมมหากาฬ ตลาดโบ๊เบ็ เป็นต้น ปัจจุบันได้ตรวจสอบพบว่าสภาพทางเดินริมคลองมหานาคและภูมิทัศน์บริเวณริมคลองมหานาคมีการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมายาวนาน ดังนั้น สำนักการโยธา จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาค ช่วงจากสะพานนริศคำรัส ถึงสะพานเจริญราษฎร์ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูฟาย ให้สวยงาม เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองฯ และนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางดังกล่าว

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้อาศัยริมคลองมหานาค และผู้ใช้เส้นทาง

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินให้เกิดความแข็งแรงและสวยงาม 3.2.2 ปรับภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองมหานาดให้มีความสวยงามและปลอดภัย 3.2.3 ปรับปรุงไฟฟ้แสงสว่างตลอดทางเดิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-28)

100.00

28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-14)

95.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ซึ้งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-23)

95.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ซึ้งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-13)

95.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ซึ้งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-28)

95.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ซึ้งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-14)

95.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1.ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนที่ได้รับงบประมาณแล้ว (ตรวจรับงาน 14/2/63) 2.ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ซึ้งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-03)

90.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 40% 2. ปรับปรุงทางเดินริมคลองด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 30%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-01-15)

58.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ก่อสร้างเพิงหลังคากันสาด ขนาด 4*120 ม. 40% 2. ติดตั้งแผงปรับภูมิทัศน์ 20% 3. ปรับปรุงสะพานทางเดินข้าม 20%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา 17 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ราคากลาง+TOR
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประกวดราคา (e-bidding)
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งานก่อสร้างเพิ่งหลังคากันสาด ขนาด 4X120 ม.
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตั้งแผงปรับภูมิทัศน์ แผ่น Metal Sheet พร้อมโครงสร้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองมหานาค
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ปรับปรุงราวกันตกริมคลอง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ปรังปรุงพื้นทางเดิน ปูแอสฟัลต์
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4199

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4199

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **