ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 (สพน.3) (ต่อเนื่องปี 2560-2563) : 11000000-3912

สํานักการระบายน้ำ

80.08

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.08

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 ทดแทนเขื่อนเดิมที่ชำรุดเสียหายจากสาเหตุทางธรรมชาติ โดยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 เนื่องจากกระแสน้ำไหล ผ่านด้วยความรุนแรง ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นคุ้งน้ำจึงก่อให้เกิดการกัดเซาะดินหน้าเขื่อนอย่างรุนแรง ทำให้ระดับดิน หน้าเขื่อนลดต่ำลง และในปี 2558 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2558 เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง ระดับน้ำในแม่น้ำ เจ้าพระยาลดต่ำลงก่อให้เกิดแรงดันหลังเขื่อนจากน้ำหนักดินหลังเขี่อน แต่แรงดันหน้าเขื่อนลดลง เป็นเหตุให้โครงสร้างเขื่อนเดิม เกิดการเคลื่อนตัวหากปล่อยทิ้งไว้เขื่อนจะเสียหายมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อแนวป้องกันน้ำท่วมและมีน้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชน บริเวณนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนใหม่ทดแทนเขื่อนเดิมที่ เสียหายต่อไป

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3

เป้าหมายของโครงการ

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) พร้อมผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 66 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.08 (2019-12-27)

80.08

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างทำผนังสถานีสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :- ติดสาธาณูปโภค ไฟฟ้า โทรศัพท์ และประปา ที่อยู่ใต้ดินและสายอากาศ ขวางแนวการก่อสร้างบ่อรับและบ่อดัน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.08 (2019-11-27)

80.08

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนน. อนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงานแล้ว เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 ตามหนังสือที่ กท.1002/0191 ลว. 29 ม.ค. 2562 ได้ขยายสัญญาเพิ่ม 233 วัน และวงเงิน ค่าก่อสร้างเพิ่ม 9,328,481.- บาท รวมค่าก่อสร้างเป็น 18,998,481.- บาท - สนน. ได้รับงบประมาณปี 2563 จำนวน 12,315,026.00 บาท (ตามข้อบัญญัติฯ ปี 2563) - อยู่ระหว่างกลุ่มงานนิติการ สนน. จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ : - แนวป้องกันน้ำท่วมเกิดการเคลื่อนตัว เนื่องจากปัจจุบันระดับดินเดิมหน้าเขื่อน ที่กำลังก่อสร้างมีความลึกมากกว่าค่าออกแบบที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องแก้ไข รูปแบบเพื่อเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.08 (2019-10-28)

80.08

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนน. อนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงานแล้ว เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 ตามหนังสือที่ กท.1002/0191 ลว. 29 ม.ค. 2562 ได้ขยายสัญญาเพิ่ม 233 วัน และวงเงิน ค่าก่อสร้างเพิ่ม 9,328,481.- บาท รวมค่าก่อสร้างเป็น 18,998,481.- บาท - สนน. ได้รับงบประมาณปี 2563 จำนวน 12,315,026.00 บาท (ตามข้อบัญญัติฯ ปี 2563) - อยู่ระหว่างกลุ่มงานนิติการ สนน. จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ : - แนวป้องกันน้ำท่วมเกิดการเคลื่อนตัว เนื่องจากปัจจุบันระดับดินเดิมหน้าเขื่อน ที่กำลังก่อสร้างมีความลึกมากกว่าค่าออกแบบที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องแก้ไข รูปแบบเพื่อเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-17)

60.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3912

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3912

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **