ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63) (ก.3) : 11000000-3916

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลังจากวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ.2554 ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน อาคาร บ้านเรือน เสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ใต้คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากปลายคลองทวีวัฒนามีลักษณะเป็นคอขวด จำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ รองรับการระบายน้ำฝนและน้ำหลากได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60 ตร.กม. ประกอบกับอุโมงค์ระบายน้ำดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. ด้านมหานครแห่งความ ปลอดภัย เรื่องการป้องกันอุทกภัยโดยการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ 6 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังพื้นที่กรุงเทพมหานคร

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-09-25)

45.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 - ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3-14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 6 ราย) - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-28)

45.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-30)

40.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-26)

40.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-26)

30.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา(TOR) และกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ควบคุมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา(TOR) และกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50) - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-28)

30.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรองบประมาณปี 2563 เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3916

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3916

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **