ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนัง (ครั้งที่ 2)(กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี2562-2564) : 11000000-3934

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

57.87

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 57.87

สมพล วาทิสุนทร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ลำรางสาธารณะ 17 เป็นคลองที่รองรับน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ บริเวณชุมชนซอยลาดพร้าว 101 จนถึงชุมชนแฮปปี้แลนด์ ระบายน้ำลงสู่คลองลาดพร้าว 130 คลองยายเผื่อน และคลองตาหนัง ซึ่งคลองลาดพร้าว 130 และคลองยายเผื่อนมีการ ก่อสร้างเขื่อนคลองตลอดแนว และคลองตาหนังมีการก่อสร้างเขื่อนเพื่อระบายน้ำลงสู่ คองแสนแสบแล้ว สภาพปัจจุบันลำรางสาธารณะ 17 มีสภาพตื้นเขินมาก เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้โครงข่ายของคลองในบริเวณดังกล่าวสามารถใช้ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาะารณะ 17 จากถนนลาพร้าวถึงคลองตาหนัง เพื่อเป้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ เขตบางกะปิ

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อป้องกันการกกกัดเซาะตลิ่งริมคลองดังกล่าว 3.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาะารณะ 17 จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองตาหนัง - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ความยาวประมาณ 3,500 เมตร - ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.87 (2020-09-28)

57.87

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.70 (2020-08-25)

56.70

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-07-30)

53.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-26)

45.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่ม่

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-24)

45.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-24)

45.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-23)

45.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-16)

45.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-26)

45.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-29)

45.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3934

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3934

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0801

ตัวชี้วัด : ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 240.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 88.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.21

100 / 100
2
41.78

100 / 100
3
83.81

100 / 100
4
88.45

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **