รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.) : 1100-0801

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 240.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 88.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.21
100.0000
100 / 100
2
41.78
100.0000
100 / 100
3
83.81
100.0000
100 / 100
4
88.45
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 40.21 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 41.78 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 83.81 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 88.45 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบคลอง หมายถึง ทางระบายน้ำหลักสำหรับใช้ลำเอียง และระบายน้ำออกจากพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ำฝนเพื่อให้ระบบคลองต่าง ๆ ทำหน้าที่ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูคู คลอง หมายถึง การบำรุงรักษาคู คลอง ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟู หมายถึง ความยาวของคลองที่ได้รับบำรุงรักษาให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากความยาวของคลองที่ดำเนินการฟื้นฟูฯ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยแบ่งเป็นการขุดลอกคลอง 23.795 กิโลเมตร และเปิดทางน้ำไหล 216.289 กิโลเมตร (แบบรายงานผล สนน. 02)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงจำนวนและข้อมูลกฎหมาย ระเบียบที่มีการนำเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16