ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564) : 11000000-3935

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

52.24

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 52.24

ณกรภพ พรมชาติ 02-2460311

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

แล้ววระบายน้ำลง คลองน้ำแก้ว เป็นคลองที่เชื่อมต่อีะหว่างคลองพญาเวิกกกับคลองลาดพร้าว ซึ่งมีคงามสำคัฐในพื้นที่เขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตจตุจักร รองรับจากถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก และพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองน้ำแก้ว แล้วะบายน้ำลงสู่คลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อซึ่งเป็นคลองสายหลัก

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ และเพิ่มอัตราการไหลเวียนของน้ำ ทำให้ลดการท่วมขังของน้ำในพื้นที่ 3.2.2 ช่วยให้เกิดกการถ่ายเทน้ำในพื้นที่ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น 3.2.3 ประชาชนสามารถใหช้ทางเดินหลังเขื่อนเป็นเส้นทางสัญจรไป-มา

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.เดิม เป็นดาดท้องคลอง ความยาวประมาณ 2,300 เมตร 3.2.2 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอยึดด้านหลัง) ความยาวประมาณ 80 เมตร 3.2.3 ดาดท้องคลอง ค.ส.ล.ใต้สะพานเดิม ความยาวประมาณ 100 เมตร 3.2.4 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 92 แห่ง 3.2.5 ติดตั้งผนังกั้นน้ำพร้อมราวเหล็กกกันตก ความยาวประมาณ 3,800 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.24 (2020-09-30)

52.24

30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.30 (2020-09-28)

70.30

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.30 (2020-08-25)

70.30

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-07-30)

51.00

30/07/2563 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-24)

45.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-23)

45.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-16)

45.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-26)

45.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-29)

45.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3935

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3935

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0801

ตัวชี้วัด : ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 240.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 88.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.21

100 / 100
2
41.78

100 / 100
3
83.81

100 / 100
4
88.45

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **