ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (กรบ.) (ต่อเนือ่ง งบปี 2562-2564) : 11000000-3942

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

58.70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 58.70

ฐานิญา สิริธนวัต 02-2460311

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองบ้านหลายเป็นคลองระบายน้ำหลักอยู่ในพื้นที่เขตพระโขนงรับการระบายน้ำจากซอยวชิรธรรมสาธิต (สุขุมวิท 101/1)คลองขวางล่าง, ซอยอ่อนนุช 28-36 ถนนอ่อนนุช และบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงไหลลงสู่คลองพระโขนง สำนักการระบายน้ำได้สำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าคลองบ้านหลายได้มีการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ไปแล้วบางส่วนคือ ชาวงปากคลองด้านทิศเหนือ จากคลองพรโขนงถึงคลองขวางล่างและช่วงปลายคลองบริเวณซอยสุขุมวิท 101/1 แต่ช่วงกลางจากคลองขวางล่างถึงซอยวชิรธรรมสาธิต 55 ยังไม่ม่ีการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.สภาพคลองตื้นเขินมีความลึกไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ เมื่อมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จึงเห็นควรก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และขุดลอกคลองให้ลึกถึงระดับออกแบบ

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม - ป้องกันการรุกล้ำคลอง สะดวกในการดูแลรักษาคลองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB.120004-01 ความยาวประมาณ 2,620 เมตร 3.2.2 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB.120004-X2 ความยาวประมาณ 840 เมตร 3.2.3 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.131604-04 ความยาวประมาณ 410 เมตร (ก่อสร้างในส่วนที่เหลือ) 3.2.4 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.16 ความยาว 3,870 เมตร 3.2.5 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.4 จำนวน 78 แห่ง 3.2.6 ก่อสร้างสะพานทางเดินเหล็ก ตามแบบเลขที่ SB.3/1 จำนวน 5 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.70 (2020-09-28)

58.70

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.45 (2020-08-25)

57.45

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-07-30)

57.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.30 (2020-06-24)

51.30

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-26)

45.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-24)

45.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-23)

45.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังเสนอราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-16)

45.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-26)

45.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-29)

45.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3942

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3942

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0801

ตัวชี้วัด : ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 240.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 88.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.21

100 / 100
2
41.78

100 / 100
3
83.81

100 / 100
4
88.45

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **