ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนงทดแทนเขื่อนเดิมที่ชำรุดบริเวณคอนโดวอเตอร์ฟอร์ด พาร์ค ซอยภูมิจิตร ถนนพระรามที่ 4 (สพน.) (ปี 61) (ก.1) : 11000000-3944

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองพระโขนงช่วงตั้งแต่สถานีสูบน้ำพระโขนงจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องรองรับอัตราการระบายน้ำจากสถานีสูบน้ำพระโขนงเดิมและสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงในปริมาณสูงทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่ง และท้องคลองลึกมากส่งผลให้เขื่อนเดิมบริเวณคอนโดวอเตอร์ฟอร์ด พาร์ค ซอยภูมิจิตร ถนนพระรามที่ 4 ที่ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานไม่สามารถรองรับการป้องกันได้ จนเกิดการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมการทรุดตัวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีแนวโน้มอาจพังทลายได้ในอนาคตซึ่งคลองพระโขนงบริเวณดังกล่าวระดับน้ำในคลองขึ้นสูงตามอิทธิพลน้ำทะเลหนุน จึงทำให้น้ำจากคลองพระโขนงไหลผ่านช่องว่างที่เขื่อนเคลื่อนตัวเข้าท่วมพื้นที่ภายในบริเวณคอนโดฯ และบริเวณหมู่บ้านเปรมฤทัย ซอยเริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท 50 โดยการแก้ไขปัญหาน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ ในเบื้องต้นได้มีการแก้ไขเป็นการชั่วคราว โดยสำนักการระบายน้ำได้ใช้กระสอบทรายเรียงเป็นแนวบังคับทิศทางน้ำที่ล้นให้น้ำที่ล้นจากคลองไหลลงระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านเปรมฤทัย และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่กลับลงสู่คลองพระโขนงซึ่งเป็นการบรรเทาเหตุได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นการถาวรได้ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวจะได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหาย และวิศวกรได้ตรวจสอบแล้วเขื่อนเดิมที่ชำรุดมีสภาพขาดเสถียรภาพความแข็งแรงและลักษณะความเสียหายแบบทรุดเอียงจะทวีความรุนแรงลุกลามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนพังทลายลงได้ ซึ่งจะเกิดความเสียหายรุนแรงต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนดังกล่าว ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเสียหายได้ทันท่วงทีจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมทดแทนเขื่อนเดิมบริเวณคอนโดวอเตอร์ฟอร์ด พาร์ค ซอยภูมิจิตร ถนนพระรามที่ 4 โดยเร็ว

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนงทดแทนเขื่อนเดิมที่ชำรุด บริเวณคอนโดวอเตอร์ฟอร์ด พาร์ค ซอยภูมิจิตร ถนนพระรามที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำจากคลองพระโขนงไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในบริเวณคอนโดฯ ซอยภูมิจิตร และบริเวณหมู่บ้านเปรมฤทัย พื้นที่เขตคลองเตย

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพร้อมผนังกันน้ำ ค.ส.ล. ทดแทนเขื่อนเดิมที่ชำรุด ความยาวประมาณ 155 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-11-28)

99.99

2019-11-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-10-28)

99.99

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ดำเนินงานแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่สามารถดำเนินการตอกเสาสมอเข็มเจาะ ค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร ยาว 20 เมตร บริเวณอาคารจอดรถ จำนวน 7 ต้น เนื่องจากติดอุปสรรคใต้ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3944

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3944

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **