ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วม ตามโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (สพน.) (ก.3) : 11000000-3945

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริและได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยมีการพิจารณาโครงการปรับปรุงคลองลำเลียงน้ำเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ที่กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเสนอ และที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบคลองที่มีศักยภาพ และจัดทำแผนงานการบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงคลอง ให้สอดคล้องกับโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำการก่อสร้างเขื่อนคลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ เพื่อตอบสนองโครงการดังกล่าวและสนับสนุนการการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ตอนบนของกทม. ในจังหวัดนนทบุรีให้สามารถระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยได้สะดวกและระบายน้ำออกสู่ทะเลทางคลองขุนราชพินิจใจ และคลองมหาชัยในจังหวัดสมุทรสาคร

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 2) -ทำการก่อสร้างเขื่อนคลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองภาษีเจริญถึงคลองบางเชือกหนังเพื่อระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ตอนบนของกทม. ในจังหวัดนนทบุรีให้สามารถระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยได้สะดวกและระบายน้ำออกสู่ทะเลทางคลองขุนราชพินิจใจและคลองมหาชัยในจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) พร้อมผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 3,740 เมตร - ก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน ค.ส.ล. ถนนบางบอน จำนวน 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-25)

10.00

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-28)

10.00

28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-26)

10.00

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-24)

10.00

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3945

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3945

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **