ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะ และถนนเวฬุวนาราม (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 59 (ก.2) : 11000000-3948

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.99

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.99

นายเทวัญ อึงประเสริฐ 0815661151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนเวฬุวนารามเป็นถนนสายรองในพื้นที่เขตดอนเมือง มีความยาวประมาณ 1,850 เมตร ซึ่งจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนของทุกปี สาเหตุจากท่อระบายน้ำในถนนเวฬุวนารามลำเลียงน้ำระบาย ลงสู่ลำรางสาธารณะได้ช้าและลำรางฯ มีลักษณะตื้นเขิน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในลำรางสาธารณะ คือ ลำรางสีกัน ซึ่งระบายน้ำลงสู่คูนายกิม สาย 3 และคลองบางพูด 2 ซึ่งระบายน้ำ ลงสู่คลองตาอูฐเป็นการช่วยให้การระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ไม่น้อยกว่า 100 มม/ชั่วโมง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเขตดอนเมืองได้

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะ และถนนเวฬุวนาราม 1. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนในเขตดอนเมืองบริเวณถนนเวฬุวนาราม ช่วงจากคลองตาอูฐ ถึงคูนายกิมสาย 3 ครอบคลุมหมู่บ้านบูรพาวิลล่า หมู่บ้านธนัฐนันท์ 2 หมู่บ้านเจริญสุข หมู่บ้านภัทรีดาเฟส หมู่บ้านสวนทอง หมู่บ้านโชคไพศาล และหมู่บ้านเทพประทาน คิดเป็นพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร 2. ช่วยให้การหมุนเวียนถ่ายเทน้ำในลำรางสีกันและคลองบางพูด 2 ผ่านลงคูนายกิมสาย 3 และ คลองตาอูฐ ได้สะดวกยิ่งขึ้น 3. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำรางสีกันและคลองบางพูด 2 เพื่อสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ไม่น้อยกว่า 100 มม./ซม. สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะ และถนนเวฬุวนาราม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-09-25)

99.99

25/9/2563 : - ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-26)

99.99

26/8/2563 : - ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-13)

99.99

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-05-29)

99.99

2020-5-29 : อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-04-30)

99.99

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจรับงานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.35 (2020-03-27)

93.35

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานระบบป้องกันดินพังชั่วคราวและระบบระบายน้ำ งานขุดดิน ผูกเหล็ก, ประกอบแบบบ่อสูบน้ำคลองบางพูด 2

** ปัญหาของโครงการ :บริเวณคลองบางพูด 2 มีสายไฟฟ้าและแนวท่อประปากีดขวางแนวเขต ก่อสร้างเขื่อนและบ้านรุกล้ำ จำนวน 1 หลัง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.35 (2020-02-25)

93.35

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ลำรางสีกันถึงคูนายกิมสาย 3 1. สร้างบ่อสูบน้ำลำรางสีกัน ตอนคูนายกิมสาย 3 ขนาด 3 - 1.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง 1.1 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 12.00 ม. จำนวน 44 ต้น (แล้วเสร็จ) 1.2 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 11.50 ม. จำนวน 7 ต้น (แล้วเสร็จ) 1.3 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 10.50 ม. จำนวน 21 ต้น (แล้วเสร็จ) 1.4 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.26 x 0.26 x 12.00 ม. จำนวน 48 ต้น (แล้วเสร็จ) 1.5 จัดหาและตอกเสาเข็มพืดเหล็ก SSP ขนาด 400 x 125 x 13 มม. X 60 กก./ม. ยาว 4.00 ม. จำนวน 30 แผ่น (แล้วเสร็จ) 1.6 งานขุดดิน จำนวน 840 ลบ.ม. (แล้วเสร็จ) 1.7 ทรายบรรจุกระสอบ จำนวน 56 ลบ.ม. (แล้วเสร็จ) 1.8 งานโครงสร้างบ่อสูบน้ำ (แล้วเสร็จ) 1.9 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.0 ลบ.ม./วินาที และท่อส่งน้ำ (Colum Pipe and Dischage Pipe) พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด 1.10 งานจัดหาและติดตั้ง Overhead Crane พร้อมรอกไฟฟ้าและรางเครน (บางส่วน) 1.12 จัดหาและติดตั้งรางช่อง Groove (2 ชิ้น : 1 ชุด) จำนวน 8 ชุด (แล้วเสร็จ) 1.18 จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาด 4.0 x 4.0 ม. พร้อมระบบขับเคลื่อนและ อุปกรณ์ควบคุม (บางส่วน) 1.19 จัดหาและติดตั้งบันไดเวียน จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) 1.21 จัดหาและติดตั้งบันไดเหล็กหุ้ม FRP (บางส่วน) 1.22 งานอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 1.23 จัดหาปละติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA พร้อมปักเสาพาดสาย จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) 1.25 จัดหาและติดตั้ง Digital Soft Start (3 ชิ้น : 1 ชุด) พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) 1.27 จัดหาและติดตั้งสะพานเหล็กข้ามคลอง (บางส่วน) 1.28 งานระบบป้องกันดินพัง จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 1.29 จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) 2. สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดท้องคลอง) ยาวประมาณ 1,030 เมตร 2.1 ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด I 0.35 x 0.40 x 12.50 ม. จำนวน 688 ต้น (แล้วเสร็จ) 2.2 ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. (บน + ล่าง) จำนวน 682 ช่อง (แล้วเสร็จ) 2.3 งานคานทับหลังเขื่อน จำนวน 1,030 เมตร (แล้วเสร็จ) 2.4 งานดาดท้องคลอง จำนวน 4,500 ตร.ม. 2.5 ตอกเข็มดาดท้องคลอง ขนาด I 0.26 x 0.25 x 8.00 เมตร จำนวน 544 ต้น 2.7 งานสร้างระบบป้องกันดินพังชั่วคราวและระบบระบายน้ำ จำนวน 4,500 ตรม. 3. สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 551 เมตร 3.1 สร้างทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 503 เมตร 4. งานติดตั้งแผงกันดินพิเศษพร้อมราวจับบันไดเหล็ก จำนวน 8 แห่ง (แล้วเสร็จ) 5. งานติดตั้งแผงกันดินพิเศษพร้อมราวจับบันได FRP จำนวน 8 แห่ง (แล้วเสร็จ) 6. สร้างราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 595 เมตร 6.1 สร้างราวเหล็กกันตก จำนวน 306 เมตร คลองบางพูด 2 ถึงคลองตาอูฐ 7 สร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 2.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง 7.1 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 10.50 ม. จำนวน 39 ต้น 7.2 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 11.50 ม. จำนวน 6 ต้น 7.3 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 12.00 ม. จำนวน 36 ต้น 7.4 จัดหาและตอกเสาเข็มพืดเหล็ก SSP ขนาด 400 x 125 x13 มม. X 60 กก./ม. ยาว 4.00 ม. จำนวน 13 แผ่น (แล้วเสร็จ) 7.5 งานขุดดิน จำนวน 490 ลบ.ม. (แล้วเสร็จ) 7.6 งานทรายบรรจุกระสอบ จำนวน 36 ลบ.ม. (แล้วเสร็จ) 7.7 งานโครงสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 7.8 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.0 ลบ.ม./วินาที และท่อส่งน้ำ (Column Pipe and Discharge Pipe) พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด (แล้วเสร็จ) 7.11 จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำขนาด 2.00 x 3.00 ม. และอุปกรณ์ควบคุม (บางส่วน) 7.12 จัดหาและติดตั้งรางช่อง Groove (2 ชิ้น : 1 ชุด) จำนวน 2 ชุด (แล้วเสร็จ) 7.19 จัดหาและติดตั้งบันไดเหล็กหุ้ม FRP (บางส่วน) 7.20 จัดหาและติดตั้งอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 7.21 จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 KVA พร้อมปักเสาพาดสาย จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) 7.25 สร้าง Flap Gate ขนาด f 0.60 ม. จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 7.26 งานระบบป้องกันดินพัง จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 7.27 จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) 8 สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดท้องคลอง) ยาวประมาณ 367 เมตร 8.1 ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด I 0.35 x 0.40 x 12.50 ม. จำนวน 239 ต้น (แล้วเสร็จ) 8.2 ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. (บน + ล่าง) จำนวน 235 ช่อง (แล้วเสร็จ) 8.3 งานคานทับหลังเขื่อน จำนวน 367 เมตร (แล้วเสร็จ) 8.4 งานดาดท้องคลอง จำนวน 822 ตร.ม. (แล้วเสร็จ) 8.5 ตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 1.50 ม. จำนวน 5 ต้น (แล้วเสร็จ) 8.6 งานสร้างระบบป้องกันดินพังชั่วคราวและระบบระบายน้ำ จำนวน 822 ตร.ม. (แล้วเสร็จ) 9. สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 182 เมตร 9.1 สร้างทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 182 เมตร (แล้วเสร็จ) 10 งานติดตั้งแผงกันดินพิเศษพร้อมราวจับบันไดเหล็ก จำนวน 6 แห่ง 10.1 ติดตั้งแผงกันดินพิเศษพร้อมราวจับบันไดเหล็ก จำนวน 6 แห่ง (แล้วเสร็จ) 11 งานติดตั้งแผงกันดินพิเศษพร้อมราวจับบันได FRP จำนวน 6 แห่ง 11.1 ติดตั้งแผงกันดินพิเศษพร้อมราวจับบันได FRP จำนวน 6 แห่ง (แล้วเสร็จ) 12 สร้างราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 367 เมตร 12.1 สร้างราวเหล็กกันตก จำนวน 252 เมตร 13 สร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพานเดิม จำนวน 1 แห่ง 13.1 สร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพานเดิม จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ)

** ปัญหาของโครงการ :- บริเวณคลองบางพูด 2 มีสายไฟฟ้าและแนวท่อประปากีดขวางแนวเขต ก่อสร้างเขื่อนและบ้านรุกล้ำ จำนวน 1 หลัง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-01-30)

93.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานระบบป้องกันดินพังชั่วคราวและระบบระบายน้ำ งานขุดดิน ผูกเหล็ก, ประกอบแบบบ่อสูบน้ำคลองบางพูด 2

** ปัญหาของโครงการ :บริเวณคลองบางพูด 2 มีสายไฟฟ้าและแนวท่อประปากีดขวางแนวเขต ก่อสร้างเขื่อนและบ้านรุกล้ำ จำนวน 1 หลัง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2019-12-27)

93.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานระบบป้องกันดินพังชั่วคราวและระบบระบายน้ำ งานขุดดิน ผูกเหล็ก, ประกอบแบบบ่อสูบน้ำคลองบางพูด 2

** ปัญหาของโครงการ :บริเวณคลองบางพูด 2 มีสายไฟฟ้าและแนวท่อประปากีดขวางแนวเขต ก่อสร้างเขื่อนและบ้านรุกล้ำ จำนวน 1 หลัง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2019-11-28)

93.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 1. สร้างบ่อสูบน้ำลำรางสีกัน ตอนคูนายกิมสาย 3 ขนาด 3 - 1.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง 1.1 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 12.00 ม. จำนวน 40 ต้น 1.2 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 11.50 ม. จำนวน 7 ต้น 1.3 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 10.50 ม. จำนวน 7 ต้น 1.4 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.26 x 0.26 x 12.00 ม. จำนวน 28 ต้น 1.6 งานขุดดิน จำนวน 425 ลบ.ม. 1.7 ทรายบรรจุกระสอบ จำนวน 56 ลบ.ม. 1.28 งานระบบป้องกันดินพัง (บางส่วน) 2. สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดท้องคลอง) ยาวประมาณ 1,006 เมตร 2.1 ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด I 0.35 x 0.40 x 12.50 ม. จำนวน 670 ต้น 2.2 ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. (บน + ล่าง) จำนวน 668 ช่อง 2.3 งานคานทับหลังเขื่อน จำนวน 1,006 เมตร 2.4 งานดาดท้องคลอง จำนวน 4,500 ตร.ม. 2.5 ตอกเข็มดาดท้องคลอง ขนาด I 0.26 x 0.25 x 8.00 เมตร จำนวน 546 ต้น 2.7 งานสร้างระบบป้องกันดินพังชั่วคราวและระบบระบายน้ำ จำนวน 4,084 ตรม. 3. สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 503 เมตร 3.1 สร้างทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 503 เมตร 4. งานติดตั้งแผงกันดินพิเศษพร้อมราวจับบันไดเหล็ก จำนวน 8 แห่ง 5. งานติดตั้งแผงกันดินพิเศษพร้อมราวจับบันได FRP จำนวน 8 แห่ง 6. สร้างราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 503 เมตร 6.1 สร้างราวเหล็กกันตก จำนวน 306 เมตร คลองบางพูด 2 ถึงคลองตาอูฐ 7 สร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 2.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง 7.1 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 10.50 ม. จำนวน 39 ต้น 7.2 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 11.50 ม. จำนวน 6 ต้น 7.3 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 12.00 ม. จำนวน 36 ต้น 7.5 งานขุดดิน จำนวน 445 ลบ.ม. 7.6 งานทรายบรรจุกระสอบ จำนวน 36 ลบ.ม. 7.26 งานระบบป้องกันดินพัง (บางส่วน)

** ปัญหาของโครงการ :ผู้รับจ้างขอเบิกเงินงวดที่ 1 - 3 เป็นเงินทั้งสิ้น 23,952,500.00 บาท โครงการนี้เกินอายุสัญญา (15 ม.ค. 61 - 25 พ.ย. 62) จำนวน 666 วัน ปรับวันละ 69,800.00 บาท เป็นเงิน 46,486,800.00 บาท

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2019-10-28)

93.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานระบบป้องกันดินพังชั่วคราวและระบบระบายน้ำ งานขุดดิน ผูกเหล็ก, ประกอบแบบบ่อสูบน้ำคลองบางพูด 2

** ปัญหาของโครงการ :บริเวณคลองบางพูด 2 มีสายไฟฟ้าและแนวท่อประปากีดขวางแนวเขต ก่อสร้างเขื่อนและบ้านรุกล้ำ จำนวน 1 หลัง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3948

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3948

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **