ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 58 (ก.2) : 11000000-3949

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

59.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 59.00

นายเทวัญ อึงประเสริฐ 0815661151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-09-30)

59.00

30/9/2563 : -หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน - รผว.กทม.(นายจักกพันธฺุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานและสำนนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-07-31)

59.00

31/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-06-30)

59.00

30/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-05-30)

59.00

30/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.06 (2020-04-30)

59.06

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน รผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา ผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :- มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ฝั่งถนนรามคำแหง จำนวน 32 หลัง คิดเป็นระยะประมาณ 1,000 เมตร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.06 (2020-03-27)

59.06

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน รผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา ผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ฝั่งถนนรามคำแหง จำนวน 32 หลัง คิดเป็นระยะประมาณ 1,000 เมตร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.06 (2020-02-26)

59.06

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.06 (2020-01-30)

59.06

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน รผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา ผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.06 (2019-12-27)

59.06

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน รผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา ผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ฝั่งถนนรามคำแหง จำนวน 32 หลัง คิดเป็นระยะประมาณ 1,000 เมตร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.06 (2019-11-28)

59.06

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน รผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา ผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :- มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ฝั่งถนนรามคำแหง จำนวน 32 หลัง คิดเป็นระยะประมาณ 1,000 เมตร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.06 (2019-10-28)

59.06

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน รผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา ผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :-มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ฝั่งถนนรามคำแหง จำนวน 32 หลัง คิดเป็นระยะประมาณ 1,000 เมตร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3949

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3949

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **