ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บทและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ (สพน.) (ก.แผนฯ) : 11000000-3950

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวภัทรมน ประสิทธิ์วัฒนชัย 0823299566

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่ชุมชนชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ (ประกอบด้วย เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตคลองสามวา และเขตมีนบุรี) มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วและเกิดความเป็นเมืองมากเกินกว่าแผนที่คาดไว้ ขณะที่ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำปฐมภูมิ โดยเฉพาะคลองระบายน้ำหลัก ยังมีการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้เส้นทางคมนาคมหลักที่พัฒนาขึ้นพร้อมกับสภาพเมือง จะมีบางส่วนที่ยังไม่มีท่อระบายน้ำหลักและบางส่วนกีดขวางการไหลของน้ำหลากจากด้านเหนือลงด้านใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามถนนและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้น เมื่อเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก (ฝนมากกว่า 90 มม.ต่อวัน) ดังเช่นเหตุการณ์ปี พ.ศ. 2548และบางครั้งเมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างก็จะเกิดน้ำเหนือหลากไหลผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริเป็นบริเวณกว้าง ดังเช่นเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 และเนื่องจากแผนกลยุทธ์การพัฒนากรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีศูนย์ชานเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ เช่น ที่เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษา เพื่อการวางแผนพัฒนาภาคมหานคร และได้กำหนดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอีกด้วย อีกทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริอยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์ขนถ่ายสินค้า และศูนย์อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม รอบๆ สนามบิน ดังนั้นในอนาคตจึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าจะเกิดความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นมากกว่าแผนที่คาดไว้ ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกหนักมากและอุทกภัยในอนาคตปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนและความเสียหายต่อทรัพย์สินก็จะยิ่งทวีคูณ ประกอบกับพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริกรุงเทพมหานครยังไม่เคยดำเนินการศึกษา สำรวจ และจัดทำแผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำมาก่อน สำนักการระบายน้ำ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสำรวจแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สาธารณูปโภคต่างๆ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นทุกปีจึงได้จัดเตรียมข้อกำหนดนี้ขึ้นเพื่อใช้ดำเนินการสำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำปฐมภูมิในพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ ให้สามารถรองรับฝนตกที่คาบอุบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี และให้สามารถระบายน้ำหลากจากพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริลงสู่แก้มลิงคลองชายทะเลตามแนวพระราชดำริและคลอง 100 ลบ.ม./วินาที ของกรมชลประทานไม่น้อยกว่า190 ลบ.ม./วินาที (ตามที่ กบอ. กำหนด) ได้อย่างปลอดภัย

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อทำการสำรวจ จัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-25)

10.00

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-31)

10.00

31/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-27)

10.00

27/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-27)

10.00

27/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-25)

10.00

25/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3950

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3950

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **