ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 (สพน.)โครงการต่อเนื่อง งบปี 61 (ก.วิชาการฯ) : 11000000-3951

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

95.55

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.55

นายวิษณุ เจริญ 0816148192

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังถนนสายหลัก เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 และวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะถนนสุขุมวิทช่วง ทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี ประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย เป็นระยะเวลานาน สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสัญจรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณดังกล่าว การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิม มีขีดความสามารถจำกัดในการระบายน้ำ ประกอบกับปริมาณฝนตกในพื้นที่มีปริมาณฝนตก รวมวัดได้ 140 มิลลิเมตร เกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำที่มีอยู่จะรองรับได้ ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 (กพล.)

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 (กพล.) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.55 (2020-09-25)

95.55

25/9/2563 : -อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ -ก่อสร้างบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม -ติดตั้งบันไดเหล็กหุ้ม FRP บ่อรับ - บ่อดัน และบ่อพัก - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว Ø 0.80 ม. - ซ่อมแซมผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.98 (2020-08-25)

94.98

25/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ - ก่อสร้างบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม - ติดตั้งบันไดเหล็กหุ้ม FRP บ่อรับ - บ่อดัน และบ่อพัก - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว Ø 0.80 ม. - ซ่อมแซมผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.95 (2020-07-24)

94.95

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ -ก่อสร้างบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม - ติดตั้งบันไดเหล็กหุ้ม FRP บ่อรับ - บ่อดัน และบ่อพัก - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว Ø 0.80 ม. - ซ่อมแซมผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.93 (2020-06-26)

94.93

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ -อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ -ก่อสร้างบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม -ติดตั้งบันไดเหล็กหุ้ม FRP บ่อรับ - บ่อดัน และบ่อพัก -ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว Ø 0.80 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.22 (2020-05-26)

93.22

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม - ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. ø 2.00 ม. (โดยวิธีดันท่อ) - ติดตั้งบันไดเหล็กหุ้ม FRP บ่อรับ - บ่อดัน และบ่อพัก - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว Ø 0.80 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.27 (2020-04-28)

91.27

28/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ -ก่อสร้างบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม -ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. ø 2.00 ม. (โดยวิธีดันท่อ) -ติดตั้งบันไดเหล็กหุ้ม FRP บ่อรับ - บ่อดัน และบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.06 (2020-03-27)

91.06

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.03 (2020-02-25)

90.03

2020-2-25 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างติดตั้งบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม - อยู่ระหว่างดันท่อขนส่งน้ำ ø 2.00 เมตร (โดยวิธีดันท่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.03 (2020-01-30)

90.03

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างติดตั้งบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม - อยู่ระหว่างดันท่อขนส่งน้ำ ø 2.00 เมตร (โดยวิธีดันท่อ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.03 (2019-12-27)

90.03

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างติดตั้งบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม - อยู่ระหว่างดันท่อขนส่งน้ำ ø 2.00 เมตร (โดยวิธีดันท่อ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-11-28)

90.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างติดตั้งบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม - อยู่ระหว่างดันท่อขนส่งน้ำ ø 2.00 เมตร (โดยวิธีดันท่อ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.79 (2019-10-28)

88.79

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างติดตั้งบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม - อยู่ระหว่างดันท่อขนส่งน้ำ ø 2.00 เมตร (โดยวิธีดันท่อ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3951

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3951

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **