ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61 (ก.วิชาการฯ) : 11000000-3956

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

62.27

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 62.27

นายวิษณุ เจริญ 2240

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังถนนสายหลัก เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 และวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะถนนสุขุมวิทช่วง ทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี ประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย เป็นระยะเวลานาน สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสัญจรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณดังกล่าว การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิม มีขีดความสามารถจำกัดในการระบายน้ำ ประกอบกับปริมาณฝนตกในพื้นที่มีปริมาณฝนตก รวมวัดได้ 140 มิลลิเมตร เกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำที่มีอยู่จะรองรับได้ ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.27 (2020-09-25)

62.27

25/9/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

** ปัญหาของโครงการ : - มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.27 (2020-08-25)

62.27

25/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

** ปัญหาของโครงการ : - มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.27 (2020-07-24)

62.27

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.27 (2020-06-26)

62.27

26/6/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

** ปัญหาของโครงการ :- มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.27 (2020-05-26)

62.27

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.27 (2020-04-28)

62.27

28/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ไม่มีการปฏิบัติงาน (ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร)

** ปัญหาของโครงการ :มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.27 (2020-03-27)

62.27

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - หล่อฝาบ่อรับ - บ่อดัน

** ปัญหาของโครงการ : - มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.10 (2020-02-25)

62.10

2020-2-25 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - หล่อฝาบ่อรับ - บ่อดัน

** ปัญหาของโครงการ :- มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.03 (2020-01-30)

62.03

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ตอกเข็มพืดเหล็ก FSE - lll ยาว 6.00 เมตร

** ปัญหาของโครงการ : - มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.49 (2019-12-27)

60.49

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. ø 2.00 ม. (โดยวิธีดันท่อ) - ติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยันชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ : - มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.38 (2019-11-28)

59.38

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. ø 2.00 ม. (โดยวิธีดันท่อ) - ติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยันชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ : - มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2019-10-28)

59.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ติดตั้งอุปกรณ์ดันท่อขนส่งน้ำ - ติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยันชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ : - มีสะพานทางข้ามที่พักอาศัยกีดขวางงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3956

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3956

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **