ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา(สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61 (ก.1) : 11000000-3957

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.50

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) และซอยสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) มีลักษณะเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ ระยะทางจากจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังไปยังคลองระบายน้ำมีระยะทางไกล ทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ช้า ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าว มีอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำให้ไม่สามารถขุดถนนวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับ เป็นพื้นที่ที่การจราจรมีความหนาแน่นมาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดัน ด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน และลดผลกระทบ ต่อการจราจร พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองได้รวดเร็วขึ้น

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา(กพล.)

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา(กพล.) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-09-24)

99.50

24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างรออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ

** ปัญหาของโครงการ :- รออนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบ ครั้งที่ 1 เรื่องอยู่ที่นิติกรสนน. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ ครั้งที่ 2 ท่อเชื่อมบ่อพักบริเวณซอยแบริ่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-08-24)

99.50

24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างรออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ

** ปัญหาของโครงการ :- รออนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบ ครั้งที่ 1 เรื่องอยู่ที่นิติกรสนน. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ ครั้งที่ 2 ท่อเชื่อมบ่อพักบริเวณซอยแบริ่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-07-24)

99.50

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- รออนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบ ครั้งที่ 1 เรื่องอยู่ที่นิติกรสนน. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ ครั้งที่ 2 ท่อเชื่อมบ่อพักบริเวณซอยแบริ่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-06-25)

99.50

25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- รออนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบ ครั้งที่ 1 เรื่องอยู่ที่นิติกรสนน. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ ครั้งที่ 2 ท่อเชื่อมบ่อพักบริเวณซอยแบริ่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-05-22)

99.50

22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- รออนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบ ครั้งที่ 1 เรื่องอยู่ที่นิติกรสนน. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ ครั้งที่ 2 ท่อเชื่อมบ่อพักบริเวณซอยแบริ่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-04-23)

99.50

23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- รออนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบ ครั้งที่ 1 เรื่องอยู่ที่นิติการสนน. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ ครั้งที่ 2 ท่อเชื่อมบ่อพักบริเวณซอยแบริ่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-03-24)

99.50

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- รออนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบ ครั้งที่ 1 เรื่องอยู่ที่นิติการสนน. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ ครั้งที่ 2 ท่อเชื่อมบ่อพักบริเวณซอยแบริ่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.50 (2020-02-25)

98.50

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :- รออนุมัติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.50 (2020-01-30)

98.50

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.50 (2019-12-27)

98.50

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.50 (2019-11-28)

98.50

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.50 (2019-10-28)

98.50

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3957

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3957

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **