ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 62 (ก.1) : 11000000-3958

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา ตั้งอยู่ที่ถนนทางรถไฟสายเก่า เขตบางนา เป็นสถานที่ราชการมีข้าราชการทหารเรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา โดยกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว โดยตามแผนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้กำหนดค่าระดับของแนวกั้นน้ำไว้ที่ระดับ +2.80 ม.รทก. แต่แนวป้องกันน้ำท่วมเดิมมีอายุการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งยังมีเสถียรภาพแข็งแรงแต่อายุการใช้งานมานานจึงเกิดการรั่วซึม และกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขออความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครซ่อมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาแล้ว ปรากฏว่าเมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงจะรั่วซึมเข้าภายในพื้นที่ของกรมสรรพวุธทหารเรือบางนาทำให้ข้าราชการทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความไม่สะดวก โดยสำนักการระบายน้ำจะต้องสูญเสียงบประมาณในการเรียงกระสอบทรายกันน้ำ สำนักการระบายน้ำพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม โดยวิธีอัดฉีดสารโพลียูรีเทนกันรั่วซึม ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดงบประมาณ อนึ่งรายการที่เสนอของบประมาณนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำ ปี พ.ศ. 2562 แล้ว

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลรั่วซึมเข้าท่วมพื้นที่ภายในกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เขตบางนา

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 400 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

2020-8-24 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563 - งานก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกเงินงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-07-24)

99.99

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-06-25)

99.99

25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-05-22)

99.99

22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-04-23)

99.99

23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-03-24)

99.99

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-02-25)

99.99

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-01-30)

99.99

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง - งานอัดฉีดน้ำยาเคมีไฮโดรสตรัคทูรัลเรซิ่น ค.ส.ล.เดิม ยาวประมาณ 310 ช่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง - งานอัดฉีดน้ำยาเคมีไฮโดรสตรัคทูรัลเรซิ่น ค.ส.ล.เดิม ยาวประมาณ 170 ช่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-28)

50.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-28)

50.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3958

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3958

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **