ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลองบางเขนใหม่ (สพน.) (ก.2) : 11000000-3959

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.99

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.99

นายเทวัญ อึงประเสริฐ 0815661151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลองบางเขนใหม่ เขตบางซื่อ มีปัญหาน้ำรั่วซึมตามแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมเนื่องจากโครงสร้างเขื่อนเดิมชำรุด ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่หลังแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าว เพื่อให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนในชุมชนดังกล่าว

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลองบางเขนใหม่

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลองบางเขนใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-09-25)

99.99

25/9/2563 : งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-26)

10.00

2020-8-26 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งงานครั้งที่ 2 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.52 (2020-07-30)

95.52

30/7/2563 :-ติดตั้งบันได FRP - ติดตั้งแผ่นป้ายเตือนถมดิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.35 (2020-06-29)

88.35

29/6/2563 : - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเขื่อน - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังผนัง - งานเทคอนกรีตผสมน้ำยางพารา - ติดตั้งผนัง ค.ส.ล. ตกแต่งภายนอก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.14 (2020-05-29)

78.14

29/05/63 ผูกเหล็กประกอบแบบเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE ค.อ.ร. ขนาด £ 0.15 x 0.35 x 11.50 เมตร ตอกเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE ค.อ.ร. ขนาด £ 0.15 x 0.35 x 11.50 เมตร ตอกเสาเข็ม STEEL SHEET PILE ขนาด 400 x 125 mm. x 60 Kg/m. L=9.00 m.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-04-30)

52.00

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ผูกเหล็กประกอบแบบเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE คอร. ผูกเหล็กประกอบแบบผนัง ค.ส.ล. ตกแต่งภายนอก เทคอนกรีตเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE คอร.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-28)

40.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ไม่มีผู้ยื่นประมูล อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3959

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3959

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **