ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา (สพน.) (ก.1) : 11000000-3960

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.99

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.99

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานทูตโปรตุเกส ตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง 32 เขตบางรัก ติดแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว โดยตามแผนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้กำหนด ค่าระดับของแนวกั้นน้ำไว้ที่ระดับ +2.80 ม.รทก. แต่แนวป้องกันน้ำท่วมเดิมมีสภาพชำรุด ไม่สามารถป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้และสถานทูตโปรตุเกสมีหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างเขื่อนกันน้ำถาวร สำนักการระบายน้ำได้สำรวจตรวจสอบสถานทูตโปรตุเกส ปรากฏว่าเมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้น สูงจะรั่วซึมเข้าด้านในของสถานทูตแล้วจะไหลออกไปที่ซอยเจริญกรุง 32 สำนักการระบายน้ำจะสูญเสียงบประมาณในการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำ สำนักการระบายน้ำพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกสจากซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยาให้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมที่มีสภาพชำรุดให้สามารถป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ 2.2 เพื่อลดปัญหาการสูญเสียงบประมาณในการเรียงกระสอบทราย เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว เป็นประจำทุก ๆ ปี

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกสจากซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา 1. ก่อสร้างเขื่อนพร้อมผนังกันน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 150 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-09-24)

99.99

24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-24)

99.99

24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-07-24)

99.99

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-06-25)

99.99

25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-05-22)

99.99

22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.51 (2020-04-23)

99.51

23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - รอการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขแบบบริเวณที่มีอุปสรรคต้นไม้กีดขวางงานตอกเข็มสมอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.84 (2020-03-24)

95.84

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานคานทับหลังและคานรัดหัวเสาเข็มเขื่อน ค.ส.ล. - งานคานทับหลัง CONCRETE SHEET PILE ค.ส.ล. - งานถมดินหลังเขื่อน - งานบ่อดักน้ำสำเร็จรูป

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขแบบบริเวณที่มีอุปสรรคต้นไม้กีดขวางงานตอกเข็มสมอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.36 (2020-02-25)

94.36

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานคานทับหลังและคานรัดหัวเสาเข็มเขื่อน ค.ส.ล. - งานคานทับหลัง CONCRETE SHEET PILE ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.25 (2020-01-30)

79.25

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ตอกเสาเข็มเขื่อน (King Pile) ขนาด 0.4 x 0.4 x 18.00 m. - ตอกเสาเข็มสมอตรง (Vertical Anchored Pile) ขนาด 0.35 x 0.40 x18.00 m. - งานรื้อย้ายสิ่งกีดขวางแนวการก่อสร้าง - งานตอกเสาเข็มพืดเหล็ก (STEEL SHEET PILE) ขนาดตามแบบและรายการ ยาว 18.00 เมตร - งานแนวคันดิน (แผงบนและแผงล่าง)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.96 (2019-12-27)

75.96

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ตอกเสาเข็มเขื่อน (King Pile) ขนาด 0.4 x 0.4 x 18.00 m. - ตอกเสาเข็มสมอตรง (Vertical Anchored Pile) ขนาด 0.35 x 0.40 x18.00 m. - งานรื้อย้ายสิ่งกีดขวางแนวการก่อสร้าง - งานตอกเสาเข็มพืดเหล็ก (STEEL SHEET PILE) ขนาดตามแบบและรายการ ยาว 18.00 เมตร - งานแนวคันดิน (แผงบนและแผงล่าง)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.26 (2019-11-28)

51.26

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างตอกเสาเข็มเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.26 (2019-10-28)

51.26

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ทำการสำรวจฐานรากผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. เดิม ของสถานฑูตฌปรตุเกส - ทำการตอกเสาเข็มสมอตรง (VERTICAL ANCHORED PILE)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3960

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3960

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **