ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62 (ก.2) : 11000000-3961

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

68.78

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 68.78

นายเทวัญ อึงประเสริฐ 0815661151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดสังเวชและพื้นที่ใกล้เคียง เขตพระนคร มีปัญหาน้ำรั่วซึมตามแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม และมีน้ำล้นข้ามผนังกั้นน้ำในช่วงที่น้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจากโครงสร้างเขื่อนเดิมชำรุดและระดับผนังกั้นน้ำเดิมอยู่ระดับต่ำกว่าระดับน้ำสูงสูดในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำจะสูงขึ้นทุกปี ทำให้ประชาชนที่อยู่หลังแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าว เพื่อให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนในชุมชนดังกล่าว

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนวัดสังเวช 2.2 เพื่อเสริมผนังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนวัดสังเวช

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดสังเวช

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.78 (2020-09-25)

68.78

25/9/2563 : -ตอกเสาเข็ม คอนกรีตชีทพาย ค.อ.ร. ขนาด 0.15x0.35 ม. -เทคอนกรีตคานทับหลัง ค. ส. ล. -เทคอนกรีตงานเสริมผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. ชนิดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.78 (2020-08-26)

68.78

26/8/2563 : - ตอกเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE ค.อ.ร. ขนาด 0.15 x 0.35 เมตร ยาว 11.50 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.77 (2020-07-30)

61.77

30/7/2563 : -สร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม - ขัด ทำความสะอาด ทาสี STEEL SHEET PILE (SP - III) ขนาด 400 x 125 mm. x 60 Kg/m. L=9.00 m.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.12 (2020-06-29)

55.12

29/6/2563 : - สร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม - ขัด ทำความสะอาด ทาสี STEEL SHEET PILE (SP - III) ขนาด 400 x 125 mm. x 60 Kg/m. L=9.00 m.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.12 (2020-05-29)

55.12

/29/05/63 สร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม ขัด ทำความสะอาด ทาสี STEEL SHEET PILE (SP - III) ขนาด 400 x 125 mm. x 60 Kg/m. L=9.00 m.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.12 (2020-04-30)

55.12

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สร้างนั่งร้านสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :--

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-27)

50.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-27)

50.00

27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-28)

50.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3961

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3961

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **