ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62 : 11000000-3961

สํานักการระบายน้ำ

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายเทวัญ อึงประเสริฐ 0815661151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดสังเวชและพื้นที่ใกล้เคียง เขตพระนคร มีปัญหาน้ำรั่วซึมตามแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม และมีน้ำล้นข้ามผนังกั้นน้ำในช่วงที่น้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจากโครงสร้างเขื่อนเดิมชำรุดและระดับผนังกั้นน้ำเดิมอยู่ระดับต่ำกว่าระดับน้ำสูงสูดในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำจะสูงขึ้นทุกปี ทำให้ประชาชนที่อยู่หลังแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าว เพื่อให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนในชุมชนดังกล่าว

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนวัดสังเวช 2.2 เพื่อเสริมผนังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนวัดสังเวช

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดสังเวช

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-27)

50.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-27)

50.00

27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-28)

50.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3961

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3961

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **