ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่น่วม (สพน.) (ปี 61) (ก.3) : 11000000-3962

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่น่วม เนื่องจากแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่น่วม ความยาวประมาณ 85 เมตร ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานานหลายปี และในช่วงฤดูน้ำหลากระดับน้ำ ในคลองมหาสวัสดิ์จะมีระดับสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง เกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมลึกมากขึ้น ทำให้แผงกันดิน ค.ส.ล.เกิดการแตกร้าวชำรุดเสียหายส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมด้านหลังแนวป้องกันน้ำท่วมและหากไม่รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข แนวป้องกันน้ำท่วมจะเกิดการชำรุดเสียหายไปมากกว่าเดิม และจะทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมหลังแนวป้องกันน้ำท่วมมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างปลูกชิดแนวป้องกันน้ำท่วมทำให้ ไม่สามารถดำเนินการถมดินหลังแนวป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยวิธี Jet Mixing ได้ ดังนั้นสำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่น่วมโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแนวป้องกันน้ำท่วมรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่น่วมโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแนวป้องกันน้ำท่วมรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 85 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-26)

100.00

2020-6-26 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผุ้รับจ้างได้รับเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-05-26)

99.99

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-04-27)

99.99

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 - ผอ.สนน. อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 66 วัน ตามหนังสือที่ กท 1002/1750 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) จำนวน 2,768,086.60 บาท อยู่ระหว่างกลุ่มงานคลังตรวจเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-03-25)

99.99

25/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-03-24)

99.99

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 - ผอ.สนน. อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 66 วัน ตามหนังสือที่ กท 1002/1750 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน จำนวน 2,768,086.60 บาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-02-26)

99.99

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 - ผอ.สนน. อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 66 วัน ตามหนังสือที่ กท 1002/1750 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน จำนวน 2,768,086.60 บาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-01-30)

99.99

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 - ผอ.สนน. อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 66 วัน ตามหนังสือที่ กท 1002/1750 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน จำนวน 2,768,086.60 บาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-12-27)

99.99

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 - ผู้รับจ้างส่งหนังสือขออนุมัติงดค่าปรับ เนื่องจากรอการแก้ไขสัญญาฯ ปรับลดวงเงิน ค่าก่อสร้าง - อยู่ระหว่าง ขออนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-11-28)

99.99

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 - ผู้รับจ้างส่งหนังสือขออนุมัติงดค่าปรับ เนื่องจากรอการแก้ไขสัญญาฯ ปรับลดวงเงิน ค่าก่อสร้าง - อยู่ระหว่าง ขออนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-10-28)

99.99

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 - ผู้รับจ้างส่งหนังสือขออนุมัติงดค่าปรับ เนื่องจากรอการแก้ไขสัญญาฯ ปรับลด วงเงินค่าก่อสร้าง - คณะกรรมการตรวจการจ้าง อยู่ระหว่างพิจารณางดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3962

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3962

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **