ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา (สพน.) (งบ 62) (ก.2) : 11000000-3963

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

60.61

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.61

นายเทวัญ อึงประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

บึงพิบูลย์วัฒนาเป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่แหล่งเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อระบายน้ำ เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว (แก้มลิง) ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม เมื่อลดระดับน้ำจะส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและความสามารถในการสูบไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปริมาณน้ำท่ามากขึ้นและไหลลงสู่บึงพิบูลย์อย่างรวดเร็ว สำนักการระบายน้ำมีแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนาให้สามารถสูบระบายน้ำออกจากบึงให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันรองรับปริมาณน้ำฝนในรอบถัดไป โดยจะดำเนินการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนาและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.เพิ่มเติม

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนจากการลดระดับน้ำในบึงและส่งกลิ่นเหม็น 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนาให้สูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง 2.3 เพื่อรองรับพื้นที่การระบายน้ำให้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้มลิงและสถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.61 (2020-09-25)

60.61

25/9/2563 : - รื้อย้ายราวกันตกเดิม - จัดหาและติดตั้ง Check Valve ขนาด 800 มม. และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาด 1.20 x 1.50 ม. พร้อมชุดขับเคลื่อนและอุปกรณ์ควบคุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.61 (2020-08-26)

60.61

26/8/2563 : - รื้อย้ายราวกันตกเดิม - จัดหาและติดตั้ง Check Valve ขนาด 800 มม. และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาด 1.20 x 1.50 ม. พร้อมชุดขับเคลื่อน และอุปกรณ์ควบคุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.30 (2020-07-30)

55.30

30/7/2563 : - จัดหาตู้สวิตซ์เกียร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ - จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า - ปรับเคลียร์พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.30 (2020-06-29)

50.30

29/6/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-25)

10.00

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

2019-10-28 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3963

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3963

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **