ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมประตูระบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62 (ก.2) : 11000000-3965

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

77.58

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 77.58

นายเทวัญ อึงประเสริฐ 0815661151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

บึงหมู่บ้านเฟรนชิพ เป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ เชื่อมต่อกับลำรางออหลาวและคลองเสือใหญ่ตามลำดับ ในช่วงฤดูฝนน้ำจากลำรางออหลาวและคลองเสือใหญ่จะไหลลงสู่บึงหมู่บ้านเฟรนชิพและ ล้นเอ่อเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนบริเวณรอบบึง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นที่ลุ่มต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก สำนักการระบายน้ำจึงมีแนวคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากบึงดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำรางออหลาวและสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้เป็นระบบแก้มลิง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว (แก้มลิง) และเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2.เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว (แก้มลิง) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตามแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการรายการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ เพื่อเป็นแก้มลิงบึงหมู่บ้านเฟรนชิฟ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.58 (2020-09-25)

77.58

25/9/2563 : ไม่มีการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.58 (2020-08-26)

77.58

26/8/2563 : - ไม่มีการปฏิบัติงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการและปรับเพิ่ม-ลดเนื้องาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.58 (2020-07-30)

77.58

30/7/2563 : - ติดตั้งราวเหล็กกันตก (Type KL - 3) - ตัดเหล็ก - เชื่อมประกอบชิ้นส่วนของชั้นบันไดเวียน ขนย้ายราวเหล็กกันตกไปทำการชุบสังกะสี (Hot Dip Galvanized) ที่โรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.44 (2020-06-29)

76.44

29/6/2563 : - ขุดลอกคลองพร้อมขนย้าย - ตัดเหล็ก - เชื่อมประกอบชิ้นส่วนของชั้นบันไดเวียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.16 (2020-05-29)

75.16

สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคาน สร้างนั่งร้านปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.77 (2020-04-30)

72.77

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - - ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคานทับหลังเขื่อน - ตัดเหล็ก - ดัดเหล็กปลอกคานทับหลังเขื่อน - ผูกเหล็ก - ประกอบแบบคานทับหลังเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ :-มีสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวตอกเสาเข็มในคลองออหลาว ช่วง STA 0+000 ถึง STA 0+040 ในคลองโคกคราม ช่วง STA 0+030 ถึง STA 0+043 และ มีกำแพงกันดินรุกล้ำแนวเขตคลอง ช่วง STA 0+400 ถึง STA 0+440

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.32 (2020-03-27)

72.32

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคาน - สร้างนั่งร้านปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวตอกเสาเข็มในคลองออหลาว ช่วง STA 0+000 ถึง STA 0+040 ในคลองโคกคราม ช่วง STA 0+030 ถึง STA 0+043 และ มีกำแพงกันดินรุกล้ำแนวเขตคลอง ช่วง STA 0+400 ถึง STA 0+440

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.32 (2020-02-25)

72.32

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 1. สร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุมลำรางออกหลาว ตอนคลองเสือใหญ่ จำนวน 1 แห่ง 1.1 งานตอกเสาเข็มประตูระบายน้ำ ขนาด I 0.30 x 0.35 x 15.00 เมตร ได้จำนวน 56 ต้น 1.2 งานติดตั้งแผงกันดิน (บน + ล่าง) ได้จำนวน 28 ช่อง 1.3 งานตอกเสาเข็มประตูระบายน้ำ ขนาด I 0.26 x 0.26 x 11.00 เมตร ได้จำนวน 112 ต้น 1.4 งานตอกเสาเข็มประตูระบายน้ำ ขนาด I 0.26 x 0.26 x 12.00 เมตร ได้จำนวน 32 ต้น 2. สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,440 เมตร 2.1 งานเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอยึดด้านหลังตรง ยาวประมาณ 100 เมตร (Type 5) 2.1.1 งานตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. King pile I 0.30 x 0.35 x 13.00 เมตร ได้จำนวน 101 ต้น 2.1.2 งานตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. Batter pile I 0.30 x 0.35 x 13.00 เมตร ได้จำนวน 101 ต้น 2.1.3 งานติดตั้งแผงกันดิน (บน + ล่าง) ได้จำนวน 100 ช่อง 2.2 งานเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดเสาเข็มยื่น ยาวประมาณ 150 เมตร (Type 2) 2.2.1 งานตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. I 0.30 x 0.35 x 13.00 เมตร ได้จำนวน 150 ต้น 2.2.2 งานติดตั้งแผงกันดิน (บน + ล่าง) ได้จำนวน 150 ช่อง 2.3 งานเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดเสาเข็มยื่น ยาวประมาณ 20 เมตร (Type 3) 2.3.1 งานตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. I 0.30 x 0.35 x 13.00 เมตร ได้จำนวน 21 ต้น 2.3.2 งานติดตั้งแผงกันดิน (บน + ล่าง) ได้จำนวน 20 ช่อง 2.4 งานเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดเสาเข็มยื่น ยาวประมาณ 1,170 เมตร (Type 1) 2.4.1 งานตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. I 0.30 x 0.35 x 13.00 เมตร ได้จำนวน 666 ต้น 2.4.2 ติดตั้งแผงกันดิน (บน + ล่าง) ได้จำนวน 665 ช่อง 2.4.3 งานคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ได้จำนวน 780 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :- มีสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวตอกเสาเข็มในคลองออหลาว ช่วง STA 0+000 ถึง STA 0+040 ในคลองโคกคราม ช่วง STA 0+030 ถึง STA 0+043 และ มีกำแพงกันดินรุกล้ำแนวเขตคลอง ช่วง STA 0+400 ถึง STA 0+440

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.75 (2020-01-30)

68.75

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคาน สร้างนั่งร้านปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวตอกเสาเข็มในคลองออหลาว ช่วง STA 0+000 ถึง STA 0+040 ในคลองโคกคราม ช่วง STA 0+030 ถึง STA 0+043 และ มีกำแพงกันดินรุกล้ำแนวเขตคลอง ช่วง STA 0+400 ถึง STA 0+440

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.36 (2019-12-27)

67.36

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคาน สร้างนั่งร้านปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวตอกเสาเข็มในคลองออหลาว ช่วง STA 0+000 ถึง STA 0+040 ในคลองโคกคราม ช่วง STA 0+030 ถึง STA 0+043 และมีกำแพงกันดิน รุกล้ำแนวเขตคลอง ช่วง STA 0+400 ถึง STA 0+440

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.09 (2019-11-28)

65.09

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-28)

60.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3965

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3965

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **