ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 (สพน.) (งบ 62) (ก.2) : 11000000-3966

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

72.86

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 72.86

นายเทวัญ อึงประเสริฐ 0815661151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

บึงสาธารณะลาดพร้าว 71 เป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่บริเวณด้านท้ายบึงสำนักสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ สำนักการระบายน้ำมีแนวคิดที่จะเพิ่มการใช้ประโยชน์จากบึงดังกล่าวในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ โดยการก่อสร้างท่อส่งน้ำและบ่อสูบน้ำเชื่อมต่อกับคลองเสือน้อยเพื่อใช้เป็นแก้มลิง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว (แก้มลิง) และเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2.เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตามแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการรายการก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.86 (2020-09-25)

72.86

25/9/2563 : - ผูกเหล็กผนังบ่อสูบน้ำ - สร้างระบบป้องกันดินพัง - จัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.78 (2020-08-26)

72.78

26/8/2563 : - ผูกเหล็กผนังบ่อสูบน้ำ - สร้างระบบป้องกันดินพัง - จัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.16 (2020-07-30)

70.16

30/7/2563 : - ผูกเหล็กผนังบ่อสูบน้ำ - สร้างระบบป้องกันดินพัง - จัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.23 (2020-06-29)

66.23

29/6/2563 : - ผูกเหล็กผนังบ่อสูบน้ำ - สร้างระบบป้องกันดินพัง - จัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ขุดดินบริเวณก่อสร้างบ่อรับน้ำบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 จัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-25)

65.00

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 1. สร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง - งานท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร (ปากระฆัง) ขนาด Æ 1.20 เมตร ตามแบบ มน. - 05 ได้จำนวน 172 เมตร - งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด Æ 1.20 เมตร ตามแบบ มน. - 05 ได้จำนวน 12 บ่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-30)

65.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-27)

65.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.93 (2019-11-28)

64.93

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.93 (2019-10-29)

64.93

29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.93 (2019-10-28)

64.93

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3966

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3966

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **