ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62 (ก.1) : 11000000-3967

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถป้องกันน้ำรั่วซึมจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากหรือน้ำทะเลหนุนสูงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลผ่านพื้นที่ดังกล่าวออกมาทางซอยเจริญกรุง 32 และ 34 กรุงเทพมหานครต้องสูญเสียงบประมาณในการเรียงกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวและค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าระยา เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเป็นประจำทุกปี จึงจำเป็นต้องก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุงยาวประมาณ 135 ม. ทดแทนแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำทวมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง

เป้าหมายของโครงการ

1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพร้อมผนังกันน้ำ ค.ส.ล. ทดแทนเขื่อนเดิมที่ชำรุด ความยาวประมาณ 155 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

2020-8-24 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - งานก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกเงินงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-07-24)

99.99

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-06-25)

99.99

25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-05-22)

99.99

22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-04-23)

99.99

23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-03-24)

99.99

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-02-25)

99.99

2020-2-25 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.50 (2020-01-30)

82.50

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างตอกเสาเข็มเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.50 (2019-12-27)

72.50

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างตอกเสาเข็มเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-28)

60.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างตอกเสาเข็มเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-28)

60.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างตอกเสาเข็มเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3967

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3967

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **