ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62 (ก.3) : 11000000-3968

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.50

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนดาวคะนอง เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อป้องกันแก้ปัญหาระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงทำให้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการและเอกชนในพื้นที่ เขตราษฎร์บูรณะ เนื่องจากในอดีตบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของชุมชนดาวคะนองเป็นชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำท่วม (ฟันหลอ) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตราษฎร์บูรณะ มีบ้านเรือนรวมทั้งสิ้น 157 ครัวเรือน เป็นบ้านเรือนที่รุกล้ำ ที่สาธารณะจำนวน 15 ครัวเรือน และชุมชนดังกล่าวไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรจึงประสบปัญหาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลหลากเข้าท่วมบริเวณชุมชนในทุกปี สำนักการระบายน้ำได้ใช้มาตรการชั่วคราวโดยการเรียงกระสอบเพื่อการป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหลากเข้าท่วมบริเวณชุมชนและพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าว สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารรุกล้ำที่สาธารณะแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูง ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสถานที่สำคัญในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างถาวร จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนดาวคะนอง ความยาวประมาณ 300 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถาวรต่อไป

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูง ไม่ให้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ เขตราษฎร์บูรณะ

เป้าหมายของโครงการ

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) TYPE A (RP3) พร้อมผนังกั้นน้ำ ยาวประมาณ 300 เมตร 2. งานปรับปรุงพื้นคลองป้องกันการกัดเซาะ ยาวประมาณ 300 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-09-25)

99.50

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 7 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 7 (สุดท้าย) จำนวน 15,156,674.00 บาท (อยู่ระหว่างกลุ่มงานคลัง ตรวจเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-08-28)

99.50

28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 7 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - อยู่ระหว่างฝ่ายการคลัง สนน.ตรวจฎีกาเบิกเงินงวดที่ 6 ให้แก่ผู้รับจ้าง - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 6 วัน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-07-30)

99.50

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานวางท่อระบายน้ำ HDPF งานถมดินหลังเขื่อน และงานปักหลักแนวเขต - งานเสริมความแข็งแรงเขื่อน - ปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยวิธี Jet Mixing ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 6.00 ม. - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาฯ (ครั้งที่ 2) (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.16 (2020-06-26)

91.16

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.60 (2020-05-26)

90.60

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.55 (2020-04-27)

90.55

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานถมดินหลังเขื่อน - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเขื่อนและหัวสมอ - ผูกเหล็กประกอบแบบผนังกั้นน้ำและผนังกันดิน ค.ส.ล. - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายฯ (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ) - เตรียมงาน Jet Mixing

** ปัญหาของโครงการ : - มีโครงสร้างท่าเรือเอกชนรุกล้ำและกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาวประมาณ 75 ม. และได้ประสานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ช่วยเจรจาดำเนินการรื้อถอน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.51 (2020-03-25)

90.51

25/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานถมดินหลังเขื่อน - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเขื่อนและหัวสมอ - ผูกเหล็กประกอบแบบผนังกั้นน้ำและผนังกันดิน ค.ส.ล. - ตอก Steel Sheet Pile - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายฯ

** ปัญหาของโครงการ : - มีโครงสร้างท่าเรือเอกชนรุกล้ำและกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาวประมาณ 75 ม. และได้ประสานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ช่วยเจรจาดำเนินการรื้อถอน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.51 (2020-03-24)

90.51

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งานถมดินหลังเขื่อน - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเขื่อนและหัวสมอ - ผูกเหล็กประกอบแบบผนังกั้นน้ำและผนังกันดิน ค.ส.ล. - ตอก Steel Sheet Pile - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายฯ

** ปัญหาของโครงการ : - มีโครงสร้างท่าเรือเอกชนรุกล้ำและกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาวประมาณ 75 ม. และได้ประสานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ช่วยเจรจาดำเนินการรื้อถอน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.77 (2020-02-26)

83.77

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ตอกเสาเข็มด้านหลังเขื่อน (Back Pile) - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. - งานเทคอนกรีตมวลเบา ผนังกั้นน้ำ และผนังกันดิน - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเขื่อนและหัวสมอ และเทคอนกรีต - ผูกเหล็กประกอบแบบผนังกั้นน้ำและผนังกันดิน ค.ส.ล. - ตอกเสาเข็มด้านหน้าเขื่อน (Front Pile)

** ปัญหาของโครงการ : - มีโครงสร้างท่าเรือเอกชนรุกล้ำและกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาวประมาณ 75 ม. และได้ประสานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ช่วยเจรจาดำเนินการรื้อถอน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.55 (2020-01-30)

81.55

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ตอกเสาเข็มด้านหลังเขื่อน (BACK PILE) I-0.40x0.45x18.00 ม. - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. - งานเทคอนกรีตมวลเบา ผนังกั้นน้ำ และผนังกันดิน - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเขื่อนและหัวสมอ และเทคอนกรีต - ผูกเหล็กประกอบแบบผนังกั้นน้ำและผนังกันดิน ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ : - มีโครงสร้างท่าเรือเอกชนรุกล้ำและกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาวประมาณ 75 ม. และได้ประสานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ช่วยเจรจาดำเนินการรื้อถอน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.95 (2019-12-27)

72.95

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ตอกเสาเข็มด้านหน้าเขื่อน (FRONT PILE) I-0.40x0.45x18.00 ม. - ตอกเสาเข็มด้านหลังเขื่อน (BACK PILE) I-0.40x0.45x18.00 ม. - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. - งานเทคอนกรีตมวลเบา - ตอก Steel Sheet Pile - งานผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเขื่อนและหัวสมอ และเทคอนกรีต

** ปัญหาของโครงการ : - มีโครงสร้างท่าเรือเอกชนรุกล้ำและกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาวประมาณ 75 ม. และได้ประสานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ช่วยเจรจาดำเนินการรื้อถอน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.95 (2019-11-28)

72.95

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ตอกเสาเข็มด้านหน้าเขื่อน (FRONT PILE) I-0.40x0.45x18.00 ม. - ตอกเสาเข็มด้านหลังเขื่อน (BACK PILE) I-0.40x0.45x18.00 ม. - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. - งานเทคอนกรีตมวลเบา - ตอก Steel Sheet Pile - งานผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเขื่อนและหัวสมอ และเทคอนกรีต

** ปัญหาของโครงการ : - มีโครงสร้างท่าเรือเอกชนรุกล้ำและกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาวประมาณ 75 ม. และได้ประสานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ช่วยเจรจาดำเนินการรื้อถอน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.65 (2019-10-28)

72.65

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ตอกเสาเข็มด้านหน้าเขื่อน (FRONT PILE) I-0.40x0.45x18.00 ม. - ตอกเสาเข็มด้านหลังเขื่อน (BACK PILE) I-0.40x0.45x18.00 ม. - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. (แผงบนและล่างด้านหน้า) - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. (แผงบนและล่างด้านหลัง) - ตอก Steel Sheet Pile - งานผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเขื่อนและหัวสมอ และเทคอนกรีต

** ปัญหาของโครงการ : - มีโครงสร้างท่าเรือเอกชนรุกล้ำและกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาวประมาณ 75 ม. และได้ประสานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ช่วยเจรจาดำเนินการรื้อถอน

** อุปสรรคของโครงการ :-เบิกเงินกัน ใบกันเลขที่ 113/62

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3968

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3968

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **