ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 1) (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2555-2562) (ก.3) : 11000000-3970

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.99

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.99

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ และได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยมีการพิจารณาโครงการ ปรับปรุงคลองลำเลียงน้ำเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ที่กรมชลประทานและ กรุงเทพมหานครเสนอ และที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ตรวจสอบคลองที่มีศักยภาพ และจัดทำแผนงานการบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงคลอง ให้สอดคล้อง กับโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 1 เพื่อตอบสนองโครงการดังกล่าวและสนับสนุนการการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และพื้นที่ตอนบนของกทม. ในจังหวัดนนทบุรีให้สามารถระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย- คลองสนามชัยได้สะดวกและ ระบายน้ำออกสู่ทะเลทางคลองขุนราชพินิจใจและคลองมหาชัยใน จังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-09-25)

99.99

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - ผว.กทม. เสนอให้ทบทวนการขออนุมัติงดเว้นค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน (กลุ่มงานนิติการ อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการขออนุมัติงดเว้นค่าปรับฯ ตามมติ ครม. - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 17-19 จำนวน 48,901,035.76 บาท (อยู่ระหว่างกลุ่มงานคลัง ตรวจเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-28)

99.99

28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - ผว.กทม. อนุมัติงดเว้นค่าปรับเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 488 วัน และให้ สนน. ทบทวนการขออนุมัติงดเว้นค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-07-30)

99.99

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดเว้นค่าปรับตามมติ ครม. และเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 600 วัน (เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-06-26)

99.99

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดเว้นค่าปรับตามมติ ครม. และเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 600 วัน (สำนักงานกฎหมายและคดี ได้ส่งเอกสารกลับมาให้ สนน. แก้ไข)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-05-26)

99.99

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดเว้นค่าปรับตามมติ ครม. และเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 600 วัน (เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-03-25)

99.99

25/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-03-24)

99.99

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดเว้นค่าปรับตามมติ ครม. และเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 600 วัน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-02-26)

99.99

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดเว้นค่าปรับตามมติ ครม. และเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 600 วัน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-01-30)

99.99

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน และเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-12-27)

99.99

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - อยู่ระหว่างเตรียมนัดคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน และเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-11-27)

99.99

27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - อยู่ระหว่างเตรียมนัดคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน และเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-10-28)

99.99

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจการจ้าง - นัดคณะกรรมการตรวจรับสภาพงานในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 - โครงการฯ จะได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. เมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3970

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3970

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **